Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

VPL-1020 Grunnlag for helse- og miljøarbeid - 24 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på bachelorstudiet i vernepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

A. Helse, folkehelse, forebyggende helsearbeid, miljøarbeid, rehabilitering, habilitering, individuell plan, individuelle opplæringsplaner, andre delplaner og innføring i ADL

B. Sosiologiske perspektiv på barndom, ungdom og familie

C. Hva som kjennetegner psykologi som vitenskap. Sentrale utviklingsområder som: kognitiv, sensomotorisk, språklig, personlighets, sosial, emosjonell og tilknytning. Innføring i psykologiske fenomen som bevissthet, mestring, motivasjon, attribusjon, kognisjon og emosjon

D. Ulike teoretiske tilnærminger til læring og hukommelse, motivasjon og mestring

E. Sammenhengen mellom tilpasset opplæring, ordinær opplæring og spesialundervisning

F.  Kreative skapelsesprosesser, danning, lek og aktivisering. Forskjellen mellom lek og aktivisering, grunnleggende forståelse for estetiske erfaringer, lek og aktivisering på ulike alderstrinn

G. Kroppens ulike organsystemer, deres oppbygging og funksjon, samt sykdomslære

H. Utviklingshemning, utviklingsforstyrrelser; atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser oppstått i barne- og ungdomsalder, tilstander innenfor autismespekteret, cerebral parese og epilepsi

I.   Førstehjelpskurs - teori og praksis

J. Livskvalitet som begrep og fenomen

K. Observasjon og samtale/ intervju som kartleggings- og registreringsmetoder, feilkilder og etiske vurderinger

L. Innføring i profesjonsetikk, yrkesetisk grunnlagsdokument og etiske refleksjonsmodeller

M. Innføring i veiledning

N. Praktiske kommunikasjons- og samspillsferdigheter


Hva lærer du

Læringsutbytte

Etter fullført emne kan kandidaten:

1. angi innholdet i begrepene helse og folkehelse, miljøarbeid, rehabilitering, habilitering og individuell plan og ADL

2. forklare hva som kjennetegner barndom og ungdom som fenomen

3. ha kjennskap til psykologi som vitenskap, og gjøre rede for sentrale trekk og milepæler ved sensomotorisk, emosjonell, kognitiv og sosial utvikling og forklare psykologiske fenomen som bevissthet, mestring, motivasjon og attribusjon, kognisjon og emosjon

4. beskrive ulike perspektiv på læring

5. redegjøre for hverdagsestetisk, danning og lek. Kandidaten skal også kjenne til betydningen av ulike former for lek og aktiviteter, samt reflektere over, og gjennomføre praktisk estetiske aktiviteter sammen med barn og unge

6. beskrive kroppens anatomi og fysiologi og redegjøre for årsaker, forløp og behandling av de vanligste somatiske sykdommene, samt identifisere symptomer på mulig underliggende sykdom

7. gjøre rede for hyppig forekommende funksjonsnedsettelser og mulige konsekvenser av disse, med særskilt fokus på utviklingshemning og hyppig forekommende tilleggsvansker ved utviklingshemning

8. utføre grunnleggende og livreddende førstehjelpsprosedyrer

9. redegjøre for livskvalitet som begrep og fenomen

10. gjøre rede for ulike metoder for datainnsamling

11. gjennomføre analyse av data og ivareta selvbestemmelse i arbeidsprosessen

12. gjøre rede for betydningen av profesjonsetikk og gjennomføre refleksjoner over situasjoner preget av verdikonflikter, spesielt forholdet mellom paternalisme og autonomi i yrkesutøvelsen

13. gjøre rede for utvalgte veiledningsmodeller og benytte disse i veiledningssituasjoner

14. forklare hvordan kommunikasjonen i relasjoner påvirker relasjonene, og gjøre rede for faktorer som kan fremme/ hemme kommunikasjon


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praktisk og teoretisk arbeid inne på skolen og ute i feltet, individuelt og i grupper.

Eksamen

Arbeidskrav:

- Deltakelse i obligatorisk basisgruppearbeid og seminar med tilhørende arbeidsoppgaver, som vurderes til godkjent/ ikke godkjent.

- Oppmøte og deltakelse i følgende undervisning:

Det avvikles en fem timers skriftlig hjemmeprøve i anatomi, fysiologi, nevroanatomi og sykdomslære som vurderes til godkjent/ ikke godkjent.

Alle arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan fremstille seg til eksamen i emnet.

Vurdering:

Emnet avsluttes med individuell muntlig eksamen som vurderes etter karakterskala A - F.


Dato for eksamen

Hjemmeprøve i anatomi, fysiologi, nevroanatomi og sykdomslære utlevering 22.11.2019 innlevering 22.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020
Forelesning f.lekt. Leif Svein Lysvik
uni.lekt. Hanne-Trine Engdal Normann
f.lekt. Terje Øien Thomsen
uni.lekt. Joakim Jakobsen
uni.lekt. Iselin Evensen
OBLIGATORISK uni.lekt. Grete Wærness
uni.lekt. Mona Stenhaug Johannessen
Annet f.lekt. Terje Øien Thomsen
uni.lekt. Mona Stenhaug Johannessen