Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

PFF-2020 Undervisning og ledelse av læringsprosesser - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er det andre av tre obligatoriske pedagogikkemner i profesjonsdelen av lektorutdanningen ved UiT. Emnet kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet fokuser på lærerens tilrettelegging for læring som har to hovedelementer: tilrettelegging av fagstoff og tilrettelegging for utvikling av læringsmiljøet i klassen.

Tilrettelegging av fagstoff handler om å planlegge og gjennomføre undervisning, vurdere læring og veilede elevene i deres læringsarbeid. For å kunne planlegge undervisning trengs det ferdigheter i å omsette de faglige målene i læreplanen til praktisk undervisning. Undervisning og læringsaktiviteter i emnet skal kvalifisere studentene til å ivareta det lokale, nasjonale og globale perspektivet. I dette inngår også utdanningspolitikk i et historisk og aktuelt perspektiv. Kunnskap om elevenes læreforutsetninger og livsverden er nødvendig for å gi undervisning som er tilpasset mangfoldet blant elevene. Sentrale læringsteorier vil bli knyttet til undervisningsplanleggingen.  

Et godt læringsmiljø er viktig for elevenes sosiale og faglige utvikling. God ledelse er nødvendig for å skape en positiv læringskultur som elevene deltar i og tar medansvar for.

I yrkesetikk vil det være fokus på relevante case fra praksis og danning som kritisk tenkning vil bli vektlagt. Informasjon om reglene for skikkethet vil også bli presentert.

 

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis PPF-2001, den angir læringsutbytte for praksis i lektorutdanningen for 3. år.


Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-1015 Praksis år 1 i lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-1016 Praksis år 2 i lektorutdanning for trinn 8-13 , PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter varierte og studentaktive arbeidsmetoder og består av forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper og praktiske øvelser.

Mikroundervisningen består av at den enkelte student presenterer en kort undervisningssekvens som filmes og der medstudenter gir respons.

På filmseminar arbeider studentene i grupper og tolker og analyserer film fra en undervisningssekvens og presenterer resultatet for medstudenter som gir respons.

Undervisningsomfang er på om lag 40 timer. 


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Muntlig eksamen skjer i grupper med to studenter og består av to komponenter:

Tid: ca. 30 minutter  

Individuell karaktersetting. Det gis en samlet karakter hvor de to kulepunktene vektes like mye. Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

PFF-2000 Profesjonsfag år 3 i lektorutdanning for trinn 8-13 10 stp
Undervisning Høst 2019
Forelesninger uni.lekt. Hans-Georg Køller
prof. Anne Birgitte Fyhn
f.kons. May Jensen
uni.lekt. Lena Elisabeth Ingilæ Landsem
uni.lekt. Tove Beate Jensen
f.aman. Torbjørn Lund
f.aman. Merete Saus
stip. Gørill Warvik Vedeler
f.aman. Tatiana Wara
uni.lekt. Anna Heggelund
uni.lekt. Hella Veierud Busch
uni.lekt. Christopher Loe Olsen
uni.lekt. Kristine Nordman
f.kons. Jørn Rune Ottem
Seminargruppe 1 f.aman. Tatiana Wara
Seminargruppe 2 f.aman. Tatiana Wara
Seminargruppe 3 f.aman. Tatiana Wara
Seminargruppe 4 f.aman. Tatiana Wara
Gruppe 1 f.aman. Tatiana Wara
Gruppe 2 f.aman. Tatiana Wara
Gruppe 3 f.aman. Tatiana Wara
Gruppe 4 f.aman. Tatiana Wara
Gruppe 5 f.aman. Tatiana Wara
Gruppe 6 f.aman. Tatiana Wara