Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

PSY-0700 Tenkning, læring og skriving i høyere utdanning - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Årsstudiet i psykologi eller Bachelorstudiet i psykologi og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet har fokus på akademisk dannelse. Hovedformålet er å ruste studentene med de viktigste kunnskaper og ferdigheter de trenger for å begynne et studieløp i høyere utdanning. Emnets elementer er tematisk gruppert under overskriftene: 

Det vil naturlig være en del overlapp mellom elementene, og de vil introduseres og jobbes med integrert og parallelt med hverandre igjennom semesteret.

Under temaene knyttet til læringsstrategier skal vi ta for oss ulike tilnærminger til læring og undersøke forholdet mellom forståelse, hukommelse, tenkning og kommunikasjon. Vi skal også se på hva forskningen sier om måter å lese og lære på, samt på tidsstyring og planlegging for effektiv studering.

Under grunnleggende praktiske ferdigheter tar vi for oss elementære, men essensielle ferdigheter - slike som må beherskes godt for at arbeidskrav og større skriftlige arbeider i studieløpet skal bli gode læringsmuligheter.

Under generelle akademiske ferdigheter legger vi vekt på analyse, evaluering og oppbygning av god argumentasjon. Vi skal se nærmere på hva som kjennetegner en god akademisk tekst. Dette omfatter blant annet klarhet og nyanser, god struktur og hensiktsmessig bruk av kilder. Vi vil også berøre sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger.

Til sammen gir disse temaene studentene en unik mulighet til å tilegne seg grunnleggende og gode ferdigheter i informasjonskompetanse, argumentasjon og regulering av egen læring, samt lesing og skriving i akademisk sammenheng.


Hva lærer du

Etter gjennomført emne skal studenten være i stand til å

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Eksamensoppgave blir gitt på norsk, men eksamen kan leveres på norsk, dansk, svensk eller engelsk.


Undervisning

Emnet følger i hovedsak en omvendt undervisningsmodell. Grunnleggende begreper og prinsipper formidles i videoforelesninger som publiseres på nett. Forelesningene vil ta utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsene, og danner grunnlag for studentenes forberedelse til seminarene. I seminarene arbeider vi med anvendelse og videre utvikling av begreper, prinsipper og prosedyrer gjennom diskusjoner og praktiske øvelser. Seminarene vil også brukes til å støtte studentenes arbeid med eksamensteksten.

Deltakelse på seminar forutsetter forberedelse med forelesninger og en enkel ukentlig seminarforprøve som gjennomføres på nett.

All informasjon om emnet blir lagt ut i emnets Fronter-rom. Det forventes at studentene jevnlig logger seg på Fronter og forholder seg til informasjonen og undervisningsmateriellet der.


Eksamen

Emnet omfatter to skriftlige arbeidskrav:

Begge arbeidskravene må være godkjent før man kan gå opp til eksamen.

Skriftlig hjemmeeksamen. Vurderes til "bestått"/"ikke bestått". Ved "ikke bestått" gis det adgang til kontinuasjonseksamen i det påfølgende semester. Tekst levert til kontinuasjonseksamen skal besvare en ny problemstilling og bygge på andre kilder enn den som ble levert til ordinær eksamen.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen innlevering 25.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2019
Første oppmøte: se timeplan. Innleveringsfrist for arbeidkrav i Canvas: arbeidskrav 1: 23. september, kl. 14 og arbeidskrav 2: 21. oktober, kl. 14, se Canvas for mer informasjon
Forelesning Kursansvarlig Morten Øvervoll

uni.lekt. Morten Øvervoll
f.bibl. Torstein Låg
uni.lekt. Espen Bjørkedal
f.aman. Rannveig Grøm Sæle
Seminar gr. 1 f.bibl. Torstein Låg
Seminar gr. 2 uni.lekt. Morten Øvervoll
Seminar gr. 3 uni.lekt. Espen Bjørkedal
f.aman. Rannveig Grøm Sæle
stip. Ellen Nierenberg
Seminar gr. 4 uni.lekt. Espen Bjørkedal
f.aman. Rannveig Grøm Sæle
Seminar gr. 5 f.bibl. Torstein Låg
f.aman. Rannveig Grøm Sæle
Seminar gr. 6 f.bibl. Torstein Låg
uni.lekt. Espen Bjørkedal
Seminar gr. 7 uni.lekt. Morten Øvervoll
uni.lekt. Espen Bjørkedal
Seminar gr. 8 uni.lekt. Morten Øvervoll
uni.lekt. Espen Bjørkedal