Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

PSY-1010 Psykologiens historie og fenomenbeskrevet psykologi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

PSY-1010 er studentenes første emne i psykologi. Hensikten med emnet er å gi studentene kunnskap om aktuell psykologisk forskning og fagets historiske utviklingstrekk.

Å ha innsikt i fagets historie, er en viktig forutsetning for å kunne forstå moderne psykologi. Fagets historiske utvikling har bidratt til å forme psykologien og gi faget det preget det har i dag. Den moderne psykologiens metodiske tilnærminger, teoretiske perspektiver, underdisipliner og faglige kontroverser er alle et resultat av en utvikling som strekker seg langt tilbake i tid. PSY-1010 tar derfor sikte på å gi studenter på årsstudiet i psykologi og bachelor i psykologi en innføring i fagets viktige utviklingstrekk, filosofiske røtter, historiske skoleretninger og innflytelsesrike personer.

I tillegg til innføringen i psykologiens historie vil to aktuelle tema fra moderne psykologi bli presentert. Temaene skal være "fenomenbasert" i den forstand at aktuelle problemstillinger fra psykologien presenteres i en form som gjør det lett å kjenne igjen fra dagliglivet. De drøftes ut fra både et forskningsmessig og anvendt perspektiv. Eksempler på slike temaer kan være psykisk avvik, seksualvaner, rus/avhengighet, flyskrekk, spiseforstyrrelser, vinterdepresjon, konflikter på jobben, effekter av hjerneskade, systematisk feil i dagliglivets tenkning og beslutninger. Temaene kan variere noe fra år til år.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.

Hva lærer du

Et overordnet mål med emnet er å gi studentene en forståelse av psykologifaget som en mangfoldig, forskningsbasert akademisk disiplin med relevans for hverdagsliv og samfunnsliv.

Etter fullfør og bestått emne skal studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, men noen av forelesningene kan bli gitt på engelsk

Undervisning

Arbeidsformen vil vanligvis være tredelt: (1) studentens arbeider selvstendig med pensum og forbereder seg til (2) forelesninger som skal støtte studentens selvstendige arbeid med stoffet ved å bidra til å skape oversikt, peke på sammenhenger, forklare begreper og kommentere pensum; og ytterligere bearbeiding av stoffet i (3) seminarer, som skal gi studentene anledning til felles aktiv jobbing med lærestoffet, trening på muntlig og skriftlig fremstilling gjennom diskusjoner, oppgaveøving og skrivetrening. Avhengig av tema og foreleser vil det kunne forekomme avvik fra denne arbeidsformen.

Hvert emne har et virtuelt klasserom i plattformen Canva. Der vil det være ytterligere stoff til støtte i læringen og et diskusjonsforum til faglig diskusjon med medstudenter og lærere. Informasjon til studenter vil i hovedsak gis i Canvas. Det forventes at studentene jevnlig følger med der for viktige meldinger, og at de der orienterer seg i den tilgjengelige utdypende informasjonen.  For øvrig forventes det at studentene jobber aktivt og jevnt, både selvstendig og i selvdrevne kollokviegrupper, for at de skal ha utbytte av undervisningstilbudet og kunne oppnå emnets læringsresultater.


Eksamen

4 timers skoleeksamen som arrangeres i slutten av semesteret. Den består av spørsmål fra hvert av de to temaene på emnet og spørsmål om historie. Det gis bokstavkarakter fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren F tidlig i det påfølgende semester.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 18.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

PSY-1002 Psykologisk metodologi I 5 stp
Undervisning Høst 2019
Første oppmøte: se timeplan! Fagansvarlig: Årsstudiekomiteen.
Forelesning uni.lekt. Morten Øvervoll
uni.lekt. Espen Bjørkedal
Trine Dahl Krane
f.aman. Ole Magnus Åsli
f.aman. Rannveig Grøm Sæle
stud.kons. Marte Kanck-Jørgensen
f.aman. Ingunn Berta Gjerdåker Skre
prof. II Karl-Halvor Teigen
uni.lekt. Jørgen Sundby
f.aman. Kjersti Rønningen Lillevoll
f.aman. Torsten Martiny-Hünger
Seminargruppe 1 øvinglær. Simon Nordvang
Seminargruppe 2 øvinglær. Simon Nordvang
Seminargruppe 3 øvinglær. Bastian Strand Andersen
Seminargruppe 4 øvinglær. Bastian Strand Andersen
Seminargruppe 5 vit.ass. Joakim Lossius Husum
Seminargruppe 6 vit.ass. Joakim Lossius Husum
Seminargruppe 7 øvinglær. Sirin Cicek
Seminargruppe 8 øvinglær. Sirin Cicek
Seminargruppe 9 vit.ass. Kristian Østhagen Haukås
Seminargruppe 10 vit.ass. Kristian Østhagen Haukås