Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

PSY-1513 Statistikk og metode III - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelor-, mastergrad- og profesjonsutdanningen ved Institutt for psykologi. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. 

Innhold

Emnet gir en innføring i de to mest benyttede statistiske analysemetodene innen psykologi og helsefeltet generelt, dvs. varians- og regresjonsanalyse. Emnet gir også en introduksjon til kvantitativ meta-analyse som metode for å oppsummere kunnskapsstatus innen et fagfelt. Kunnskap om forskningsdesign forutsettes kjent gjennom tidligere emner, men emnet inneholder også noe repetisjon med relevans for varians- og regresjonsanalyse. Emnet skal primært gi en forståelse av prinsippene bak disse to analysemetodene, type data som egner seg for én varians- eller regresjonsanalyse og kompetanse til å vurdere holdbarheten av slike analyser i forskningslitteraturen. Alle delene av emnet (unntatt metaanalyse) inkluderer praktiske øvelser for å kunne gjennomføre analyser på egen hånd. 

Variansanalyse: I denne delen av emnet gjennomgås eksperimentell metode og forskningsdesign som er grunnleggende for riktig bruk av variansanalyse. Et viktig moment her er å forstå hvordan analysemetoder og forskningsdesign henger sammen og betinger hverandre. Videre ligger fokus på konseptuell forståelse av variansanalysen og praktisk gjennomføring. Viktige temaer inkluderer forutsetninger, interaksjoner, post-hoc testing, repeterte målinger og ulike gruppestørrelser.

Regresjonsanalyse: Temaer som studentene skal forstå er tolkning av regresjonskoeffisienter, hvordan regresjonslinjen finnes og signifikanstestes, hvordan regresjonsmodeller justeres når flere variabler inkluderes (dvs. multippel regresjon),  og bruk av regresjonsdiagnostikk til å vurdere modellforutsetninger. Analyse av interaksjoner og non-lineære relasjoner gjennomgås også. 

Meta-analyse: Denne delen gir en mer basal introduksjon til hva en meta-analyse er og tar derfor betydelig mindre plass. Målet er å forstå hvordan meta-analyser gjennomføres og tolkes. Det tas utgangspunkt i praktiske eksempler fra publiserte artikler. Det gis en enkel introduksjon til de to mest sentrale statistiske modellene til grunn for analysen, dvs. fixed versus random effekt modeller. Kvantitative metoder for å vurdere publikasjonsbias berøres også for å mer kritisk kunne vurdere holdbarheten av en meta-analyse.


Obligatorisk forkunnskapskrav

PSY-1511 Statistikk og metode I

Hva lærer du

Kunnskaper

 Ferdigheter

 Generell kompetanse 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Studentene kan selv velge å levere eksamensbesvarelsen på norsk eller engelsk. 


Undervisning

Kurset avholdes hvert høstsemester og inkluderer om lag 24 undervisningstimer, hvorav varians- og regresjonsanalysen utgjør mesteparten (omlag 5/6), mens meta-analyse utgjør en mindre del (omlag 1/6). Undervisningen inkluderer forelesninger og praktiske øvelser. Studenter som har egen bærbar PC bes benytte denne med SPSS installert til å gjennomføre de praktiske øvelsene. Studenter gjennomfører praktiske øvelser i grupper som gjennomgås av faglærer i plenum. Kombinasjonen  av ukentlige forelesninger med vekt på teoretisk innføring og praktiske øvelser oppfyller teoretiske læringsmål (beskrive, bedømme, generalisere) og praktiske ferdighetsmål (gjennomføre analyser, estimere parametere, tolke og fremstille output fra statistikkprogrammet). 

Eksamen

Eksamensform: Hjemmeeksamen 

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det gis betinget kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Kontinuasjonseksamen arrangeres kun dersom det også arrangeres utsatt eksamen.

 

Arbeidskrav:

Deltakelse i praktiske statistiske øvelser og innlevering.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen innlevering 15.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

PSY-1523 Statistikk og metode III 10 stp
Undervisning Høst 2019
Første oppmøte: se timeplan!
Forelesning prof. Oddgeir Friborg