Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

PSY-2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Arbeidspsykologi fokuserer på det yrkesaktive individet og arbeidsmiljøet i relasjon til helse. Organisasjonspsykologi omhandler studiet av organisasjoner og grupper, og hvordan disse kan ledes og utvikles. Sentrale temaer for faget er kommunikasjon og konflikthåndtering i organisasjoner, sikkerhet, sosiale prosesser, individuelle forskjeller og arbeidsplassen som en helsefremmende arena. Emnet gir en innføring i arbeidshelse, arbeidsmiljø og aktuelle forskningsmetoder for å studere hvordan risiko, sårbarhet og beskyttende faktorer influerer generell helse og arbeidshelse. Ulike modeller for sammenhenger mellom atferd, samarbeid, organisasjon og arbeidsforhold, gis særlig fokus. Helsefremmende faktorer og tiltak fra individuelle til samfunnsmessige forhold vies også plass. En helsegevinst for individet fører også til en økonomisk gevinst for berørte bedrifter. Undervisningen fokuserer på hvordan man som leder, medarbeider og/eller bedriftshelsetjeneste kan jobbe på en god måte for å sikre at så mange som mulig har et helsefremmende og positivt arbeidsmiljø, som fremmer arbeidsnærvær og gode sosiale relasjoner.

Søknadsfrist

1. juni.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Anbefalte forkunnskaper er emnene PSY-1000 og PSY-1001.

Søknadskode: 9199


Hva lærer du

Etter at studenten har fullført emnet, skal studenten være i stand til å:


Undervisnings- og eksamensspråk

Forelesningene går på norsk. Eksamensbesvarelsen kan leveres på norsk eller engelsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesningsrekker. Forelesningene skal støtte studentens selvstendige arbeid med stoffet ved å bidra til å skape oversikt, peke på sammenhenger, forklare begreper og kommentere pensum.

Eksamen

Evaluering foregår gjennom en 10 siders hjemmeeksamen. Karakterskala: A-F (F er stryk).

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren F i begynnelsen av neste semester.

Arbeidskrav: Det skal leveres et arbeidskrav som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskrav må være godkjent for å få gå opp til eksamen.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave innlevering 26.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-2034 Organisasjonspsykologi 5 stp
Undervisning Høst 2019
Første gang: se timeplan Hjemmeeksamen utleveres i Wiseflow siste forelesning. Frist for innlevering er 27.11.18.
Forelesning uni.lekt. Martin Alexander Øien Jenssen
uni.lekt. Hans Christian Bones Vangberg