Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

REL-1008 Kristendom II: Innføring i Bibelen - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogram i teologi, og valgfritt for studenter på bachelorprogram i religionsvitenskap og for studenter på lektorutdanning med studieretning eller fag 2 i religionsvitenskap. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Innhold

Dette emnet gir en innføring i Det gamle og Det nye testamentet som religionshistoriske skrifter og som Kirkens hellige bok. Gjennom kjennskap til tekster fra ulike litterære genrer og med forskjellig historisk bakgrunn og teologisk innhold, gir studiet kunnskap om mangfoldet i de bibelske skrifter, samt en forståelse for hvordan Bibelen ble til. I denne bibelvitenskapelige tilnærmingen legges det videre vekt på metodiske spørsmål knyttet til tekstarbeid og til forholdet mellom tekst og historie.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetansen.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om: 

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. For å oppnå instrumentelle mål om å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller integrere studenter med annet morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamensspråk kan være enten norsk eller engelsk.


Undervisning

20 timer forelesning og 4 timer seminar. Det forutsettes at studentene er aktive i undervisningen, både når det gjelder presentasjon og diskusjon av pensumlitteraturen. Undervisningen, som gis i løpet av semesteret, er en del av det kunnskapsgrunnlaget studentene kan prøves i til eksamen. Studentene oppfordres til egenaktivitet, for eksempel i form av etablering av kollokviegrupper. 

Kvalitetssikring av emnet  Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Studenten skriver minst 6 korte tekster (hver på ca. 300 ord) med refleksjoner rundt pensum. Studenten skal også gi en kort muntlig presentasjon av et tema fra pensum på en av forelesningene. 

Eksamen består av: 4-timers skoleeksamen. Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Wiseflow. Du bes gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Wiseflow.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter: A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 04.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2019
Forelesning prof. Istvan Czachesz
Seminar prof. Istvan Czachesz
Arbeidskrav Innen uke 44