Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

REL-3009 Systematisk teologi I: Dogmatikk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på mastergradsprogram i teologi. Emnet kan tas som enkeltemne av studenter som oppfyller opptakskrav for masternivå innen andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.  

Innhold

Emnet bygger på REL-1009: Kristendom III: Kristen livstolkning og etikk. Dogmatikk søker å gi en reflektert og etterrettelig fremstilling av det kristne trosinnhold. Dogmatikk skapes i spenningsfeltet mellom fortid og nåtid, og i løpende dialog med andre vitenskapelige disipliner. Emnet drøfter teologiens grunnlagsproblemer, slik som dens vitenskapelighet, egenart som akademisk disiplin og kontekstavhengighet. Emnet legger vekt på den lutherske tradisjon og dens konfesjonelle egenart, og hvordan den kristne teologi kan forstå seg i møte med andre religioner.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad eller tilsvarende grad i teologi med fordypning på minimum 80 studiepoeng, hvorav 30 studiepoeng skal være på 2000 nivå. Det stilles et faglig minstekrav for opptak på karakteren C, som blir regnet ut fra gjennomsnittet av karakterene i emnene REL-1001, REL-1008, REL-1009, REL-1022, REL-1050, REL-2005, REL-2010, REL-2050, eller tilsvarende. Unntak fra karakterkravet er språkfagene gresk (REL-1011) og hebraisk (REL-1010), der kravet er bestått eksamen.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene har kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Emnet består av 20 timer forelesning. Det forutsettes at studentene er aktive i undervisningen, både når det gjelder presentasjon og diskusjon av pensumlitteraturen. 

Kvalitetssikring av emnet  Emnet evalueres en gang i løpet av programperiode. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: En skriftlig oppgave på ca. 4 sider over tema fra pensum. Tema avtales med faglærer. 

Eksamen består av: En uke individuell skriftlig hjemmeeksamen på 10 sider (ca. 3500 ord) med gitt oppgavetekst. Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Wiseflow. Du bes gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Wiseflow.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakteren F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave utlevering 11.11.2019 innlevering 18.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2019
Forelesning prof. Espen Dahl
Arbeidskrav Innen 4. oktober.