Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

SIK-1003 HMS (helse, miljø og sikkerhet) - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Generelt: HMS-regelverk til lands, til sjøs og i lufta, herunder formålet med regelverket Tilsynsmyndighetenes rolle og ansvar.  Ansvarsfordeling og medvirkning i virksomhetene.  Hvordan bygge opp et internkontrollsystem/kvalitetssikringssystem. Særlig vektlegging av arbeidsmiljøloven og forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontroll-forskriften) Yrkeshygiene og arbeids- og miljømedisin: o Introduksjon til arbeidsmedisin med innføring i hvordan ytre påvirkninger kan ha betydning for menneskekroppen o Kjemikalier o Støy o Vibrasjon o Prøvetakingsstrategi o Inneklima o Yrkesskade/yrkessykdom o Risikokommunikasjon o Administrative normer, HMS datablad og merking Psykososiale forhold: o Arbeidsmiljøloven o Kartlegging av arbeidsmiljøet o Intervensjon/praksis Deltema: konflikt/stress

Hva lærer du

Kunnskap:  Kandidaten har kunnskap om rammene for HMS-arbeid generelt, herunder lovverk, ansvarlige i virksomheter og tilsynsmyndigheter.

Ferdigheter: Kandidaten kan planlegge og igangsette HMS-arbeid i henhold til internkontrollforskriften.

Generell kompetanse: Kandidaten skal ha innsikt i; a) HMS-lovene og hvordan de utformes og implementeres i virksomheter. b) Begrunnelsen for rammeverket og viktigheten av HMS-arbeid.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

28 t Forelesninger og 14 t øvinger.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter A - F.

Øvingsoppgaver må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 27.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

SM112 HMS 10 stp
Undervisning Høst 2019
Forelesning Ann-Helen Olsen
uni.lekt. Svein Storbakk
Øving uni.lekt. Svein Storbakk