Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

SOS-1012 Kultur, fritid og frivillig arbeid - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Nettbasert emne, som i tillegg har ordinær undervisning på campus. Emnet anbefales som førstesemesteremne i bachelorgrad i sosiologi, i tillegg til ex.phil. og ex. fac., men kan gjerne tas som enkeltemne eller som valgemne i andre bachelorgradsprogrammer. Passer godt for studenter på lektorutdanning med fag 1 eller fag 2 i sosiologi.

Innhold

Emnet er delt inn i tre hovedkomponenter:

1) Emnet består av en teoretisk innføring i sosiologisk teori som anvendes på feltet fritid og frivillig arbeid. Dette knyttes sammen med fritid og valg av fritidsaktiviteter, og da spesielt frivillig arbeid. Fritid som fenomen er et tema som gjennomgås, og en vil vise til den historiske utviklinga av fritid og valg av fritidsaktiviteter. Hovedfokus vil være å forstå hvorfor folk velger frivillig arbeid, og utvikling av fenomenet frivillig arbeid i samfunnet, både i Norge og i noen grad også globalt.

Frivillig arbeid, fra det lokale idrettslaget eller sanitetsforeninga til de store internasjonale organisasjonene, vil være i fokus i dette emnet. Vi kommer innom festivalene, internasjonalt hjelpearbeid og andre tema. Den offentlige politikken på området fritid og frivillig arbeid vil gjennomgås, og en vil studere forholdet mellom det offentlige og frivillighet.

2) Praksis i frivillig arbeid, eller i en organisert fritidsaktivitet, og faglig refleksjon over dette arbeidet Emnet evalueres en gang per programperiode. Evalueringen skjer etter avslutning ved hjelp av Quest Back. Evalueringen gjennomgås av faglærer og drøftes av programstyret for sosiologi.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 5199 - nettbaserte og desentraliserte emner.  

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten har:

Ferdigheter:

Studenten kan:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Emnet gis som både nettbasert tilbud og som ordinært tilbud med forelesninger på campus. Det er mulig å følge både forelesninger på nett og på campus om man vil. Det gis ca. 16 timer forelesning. Det tilbys seminar på campus 3-4 ganger, og tilsvarende nettbasert seminar.

Forelesningene filmes og legges ut på undervisningsportalen Canvas. Det blir også lagt ut lydfil og powerpoint fra forelesningene. Canvas blir brukt til kommunikasjon med studentene på emnet.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

1) Arbeidskrav knyttet til deltakelse i frivillig arbeid eller fritidsaktivitet:

2. Deltakelse i nettbasert seminar om kultur, fritid og frivillig arbeid.

Begge arbeidskravene må godkjennes før studenten får gå opp til eksamen.

Eksamen består av: En ukes (7 dager) hjemmeoppgave på 4000 ord (ca.10 sider) med oppgitte oppgavetekster. Det vil variere hvor mange oppgaver som skal besvares.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 06.11.2019 innlevering 13.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

SOS-1030 Frivillig arbeid - nettbasert 10 stp
Undervisning Høst 2019
Forelesning f.aman. Sissel Henriette Eriksen
Seminar 1 f.aman. Sissel Henriette Eriksen