Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

SPA-1011 Spansk grammatikk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk som del av  Årstudium i spansk, Bachelorprogrammet i språk og litteratur og i Bachelorgradsprogrammet i språk og økonomi (med studieretning spansk eller spansk som fag nummer 2), samt i Lektorutdanningen trinn 8 - 13. Det anbefales å ta emnet sammen med SPA-1014 Praktisk spansk II.

Innhold

Emnet gir grunnleggende kunnskaper i moderne spansk grammatikk med hovedvekt på verbalsystemet. Følgende temaer vil bli gjennomgått:

1. ordklasser og deres semantiske, morfologiske og syntaktiske egenskaper;

2. grammatiske kategorier (género, número, grado, persona, modo, tiempo, voz);

3. syntaktiske enheter (palabras, enunciados, frases, oraciones, sintagmas, locuciones);

4. syntaktiske funksjoner (sujeto, predicado, atributo, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, complemento del núcleo del sintagma, modificador, determinante, nexo);

5. leddsetninger;

6. bruken av finitte og infinitte verbformer;

7. verbalperifraser;

8. passiv;

9. upersonlige setninger;

10. adjektivets plassering;

11. samsvarsbøyning.

I emnet inngår også øvelser knyttet til temaene som nevnes ovenfor, arbeid med originale tekster og grammatisk analyse.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Obligatoriske forkunnskaper i spansk: SPA-1013 eller tilsvarende

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Du trenger ikke oppgi hvilke emner du søker opptak til.


Obligatorisk forkunnskapskrav

SPA-1013 Praktisk spansk I

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: spansk med norsk som hjelpespråk. Eksamensspråk: spansk med norsk som hjelpespråk.

Undervisning

Emnet tilbys i form av forelesninger og øvelser knyttet til forelesningene. Studentene må jobbe regelmessig i løpet av hele semesteret. Undervisningsomfanget er i gjennomsnitt 4 undervisningstimer per uke. Det er ikke mulig å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Nærmere informasjon om arbeidskravet vil bli lagt ut på Canvas i begynnelsen av semesteret. Arbeidskrav evalueres av faglærer med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

Ved bedømming av eksamen benyttes karakterer etter en skala fra A til E for bestått, og F for ikke bestått, med A som beste karakter.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 05.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2019
Forelesning Første forelsning: se timeplanen

f.aman. Petr Pitloun