Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

SPA-1014 Praktisk spansk II - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne, og er obligatorisk som del av Bachelorprogrammet i språk og litteratur, Bachelorgraden i språk og økonomi (med studieretning spansk eller med spansk som fag nummer 2), samt i lektorutdanningen trinn 8 - 13 (med studieretning spansk eller spansk som fag nummer 2.)

Obligatorisk forkunnskapskrav i spansk: SPA-1013 Praktisk spansk I.


Innhold

Oppøving av studentenes skriftlige og muntlige ferdigheter gjennom tekstskriving, oversettelse av korte tekster fra norsk til spansk, dialoger og muntlige innlegg om både dagligdagse og samfunnsmessige temaer. Etter gjennomføring av kurset skal studentene være i stand til å produsere spanske tekster strukturert med diskursive markører. Oppøving av lytte- og leseforståelse inngår også i emnet.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Obligatorisk forkunnskapskrav i spansk: SPA-1013 Praktisk spansk I.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.


Obligatorisk forkunnskapskrav

SPA-1013 Praktisk spansk I

Hva lærer du

Etter bestått emnet har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om:

Ferdigheter

Studenten har:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Hovedsakelig spansk, med norsk som hjelpespråk.

Eksamensspråk: Spansk.


Undervisning

Emnet tilbys i form av gruppeundervisning. Studentene må jobbe aktivt på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med tekstlesing, oppgaveløsning, oversettelser og snakketrening. Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene.

Et 3-ukers studieopphold ved Universitetet i Cádiz er en integrert del av opplegget for emnet. Oppholdet arrangeres etter at undervisningen i Tromsø er avsluttet. Studentene som ikke kan delta på grunn av økonomiske, familie-, jobb- eller studiemessige årsaker kan få fritak for oppholdet, men de må regne med at de i denne perioden må studere på egen hånd. Nærmere informasjon om oppholdet vil bli gitt på første undervisningsdag. Programstudenter vil prioriteres ved tildeling av økonomisk støtte til turen dersom det ikke er ressurser til å gi støtte til alle som ønsker å reise.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Arbeidskrav evalueres av faglærer med godkjent/ikke godkjent. Nærmere informasjon om disse oppgavene vil bli lagt ut på Fronter i begynnelsen av semesteret.

Eksamen består av:

Det gis en samlet vurdering. Muntlig eksamen er justerende for skriftlig karakter, og det er mulig å justere opp eller ned med en karakter. Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Ved karakteren F i den skriftlige delen, gis det ikke anledning til å ta en muntlig prøve. Ingen hjelpemidler er tillatt verken på skriftlig eller på muntlig eksamen.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Alle karaktergivende aktiviteter må tas på nytt ved utsatt prøve eller kontinuasjonseksamen. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 27.11.2019;Muntlig eksamen (justerende) 11.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

SPA-1012 Praktisk spansk 10 stp
Undervisning Høst 2019
Forelesning prof. Antonio Fabregas
uni.lekt. Raquel Ruiz Pareja
Arbeidskrav Annonseres i Canvas