Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

SSO-1012 Velferdssamfunnets oppbygging og utfordringer - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som følger studieprogrammet Bachelor i sosialt arbeid. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring i begreper, tenkemåter og kunnskaper om vårt velferdssamfunn.

Det gis en innføring i den norske statsforfatningen og den parlamentariske styringskjede samt ulike rettsområder som menneskerettigheter, diskriminering og sentralt lovgrunnlag i velferdslovgivningen. Videre vil emne gi en forståelse av sosial differensiering og makt, og knyttes til prosesser på mikro-, mesoog makronivå. Helse- og sosialpolitiske målsettinger, idealer og 13 utfordringer, organisering av helse- og sosialtjenestene, og levekår og teorier om sosiale problemer står også sentralt.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal kjenne til:

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 

Generell kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som ikke bestått. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i emnet.


Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 12.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

SSO-1312 Velferdssamfunnets oppbygging og utfordringer 15 stp
Undervisning Høst 2019
Seminar uni.lekt. Grethe Hansen
f.aman. Eva Josefsen
Forelesning uni.lekt. Grethe Hansen
f.aman. Eva Josefsen
f.lekt. Merethe Giertsen
Annet f.aman. Eva Josefsen
f.lekt. Merethe Giertsen