Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

SSO-3011 Vitenskapsteori og forskningsetikk - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i sosialt arbeid. Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring i vitenskapsfilosofi og historie og åpner for videre refleksjoner over vitenskapsteoretiske tradisjoner i et samfunnsvitenskapelig perspektiv.

Emnet gir en forståelse av vitenskapelige begreper og ulike former for vitenskapskritikk og innsikt i forståelses- og forklaringsformer innenfor samfunnsvitenskapelig forskning med særlig fokus på sosialt arbeid.

Emnet vil gjennomgå forskningsetiske prinsipper og problemstillinger samt rammer og retningslinjer for forskning. Studentene vil gjennom emnet relatere vitenskapsteoretiske og etiske refleksjoner til eget masterprosjekt. Emnet inkluderer et introduksjonsseminar til masterarbeidet, hvor sentrale elementer i utforming av en problemstilling, utvelgelse av teoretiske perspektiver samt forskningsetiske overveielser vil bli drøftet.


Hva lærer du

Kunnskap

Ved bestått emne skal studenten ha:

Ferdigheter

Ved bestått emne skal studenten kunne

Generell kompetanse

Ved bestått emne skal studenten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studentens basisgruppe er studentens viktigste læringsarena. Emnet vil bygge på studentaktive læringsformer, det vil si læringsformer hvor studentenes primære arena for læring er gruppearbeid og -diskusjoner, og praktiske øvelser i basisgruppa. I praksis betyr dette at studentene jobber aktivt med pensumstoff i forkant av samlingene, både gjennom egenstudier og i egen basisgruppe. Undervisere/fagansatte har ansvar for å tilrettelegge for studentaktiv læring gjennom å utarbeide et helhetlig læringsdesign for hele emnet.

Det vil på samlingene være et særlig fokus på studentenes refleksjon over eget masterprosjekt, hvilket vil gi studenten forutsetninger for å komme i gang med planleggingen og refleksjonene over eget masterprosjekt.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

Vurderingsuttrykket er gradert karakterskala A - F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. Ved karakter F tilbys det kontinuasjonseksamen påfølgende semester.

Kontinuasjons-/utsatt eksamen:

Kontinuasjons- og utsatt eksamen arrangeres i henhold til forskrft for eksamen ved UiT - Norges arktiske universitet.


Dato for eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen utlevering 25.09.2019 innlevering 09.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2019
Første gang: Se timeplan på nett
Forelesning - studievis Første gang: Se timeplan på nett