Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

SSO-3111 Vitenskapsteori - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet har som mål å undersøke "kunnskap" og "erkjennelse" sett i lys av begrepene velferdsendring. Emnet gir studentene en oversikt over relevant epistemologi på feltet og setter den i relasjon til anerkjent metodologi. Emnet presenterer opphav og virkningshistorie til de vitenskapsteoretiske retningene som anvendes i studiet. Her inngår forståelse av sosialt situert kunnskap, utvikling av en moderne hermeneutikk, fenomenologi, feminisme, kritisk realisme og symbolsk interaksjonisme.

I emnet gjennomgår en begreper og paradigmer som er sentrale å forstå for å kunne initiere, vurdere og utføre forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdet. Viktige temaer studentene vil lære er: hva betyr kunnskap, hva er sannhet, observasjon, hypotese, induksjon, deduksjon, logikk, ideografisk- kontra nomotetisk vitenskap, falsifisering, drøfting, diskusjon, funn, empri, resultat, tolkning, analyse, fagfellevurdering og paradigmeskifter.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1 desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.

For å bli tatt opp som enkeltemnestudent til emner tilhørende Master i velferdsendring er det krav om:

Med relevant praksis menes at søkeren har arbeidserfaring innen helse-, omsorgs- og velferdssektoren.

Oppstart av emnet forutsetter nok kvalifiserte søkere.


Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten:

Ferdigheter

Kandidaten:

Generell kompetanse

Kandidaten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Dialog og filosofisk samtale, forelesning, workshops, rollespill og perspektivbytter, prosessorientert skriving.

Forventet undervisningsomfang er på ca. 20 timer. Anbefalt tid til selvstudium er på ca.120 timer.

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk. Det vil dessuten inngå engelskspråklig litteratur på pensum.

Emnet vil undervises i annethvert år. Det gis ikke mulighet for å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre. 


Eksamen

Arbeidskrav:

Deltakelse på et seminar.

Vurdering:

Individuell skriftlig hjemmeeksamen som vurderes etter karakterskala A-F.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 11.12.2019 innlevering 13.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2019
Forelesning prof. Rikke Gürgens Gjærum
uni.lekt. Leif Inge Johansen
f.aman. Gro Hilde Ramsdal
stip. Barbara Sophia Stein
f.aman. Ingrid Fylling
Seminar prof. Rikke Gürgens Gjærum
Annet prof. Rikke Gürgens Gjærum
f.aman. Hege Kristin Gjertsen