Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

STV-3057 Organisatorisk omdømme og strategisk kommunikasjon - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet tilbys som valgemne i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Omdømme, omdømmehåndtering, herunder strategisk kommunikasjon, er en av samtidens mest dominerende organisasjonstrender både blant offentlige og private organisasjoner. Mens omdømme refererer til den samlede vurderingen av organisasjonen som gjøres av ulike interessenter, refererer omdømmehåndtering til hvordan organisasjoner aktivt forvalter sitt omdømme. Strategisk kommunikasjon viser på sin side til at man inntar en ledelsesstyrt og planmessig tilnærming til virksomhetens samlede kommunikasjon. Med bakgrunn i et organisasjonsfaglig ståsted belyses bakgrunn, innhold og betingelser for fremveksten og spredningen av denne trenden.

 

Følgende delemner belyses:


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng). I opptaksgrunnlaget skal det inngå 2-årig studium eller fordypingsenhet på minst 90 studiepoeng i organisasjon og ledelse, administrasjonsfag eller statsvitenskap. Minst 30 studiepoeng innen fordypingsenheten skal være på 2000-nivå. Det skal også inngå 20 studiepoeng i organisasjon- og ledelsesfag i opptaksgrunnlaget. Det stilles et faglig minstekrav for opptak på karakteren C, som regnes ut fra et gjennomsnitt av karakterer i fordypningsemnene. 

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å få avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Det gis totalt 20 timer undervisning. Undervisningen vil bestå av; forelesninger, diskusjoner i plenum og egenaktiviteter samt noe bruk av film og eksempler fra organisasjoners egenpresentasjoner på nett.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 

Muntlig presentasjon av oppgave gitt av faglærer. Presentasjonen vil ta utgangspunkt i emnets pensumlitteratur. Arbeidskravet kan besvares i grupper på to-tre studenter.

Eksamen består av:

En skriftlig hjemmeeksamen som skrives på bakgrunn av oppgitt tekst. Omfanget skal være på om lag 4000 ord. Skrivefristen er 14 dager. Hjemmeeksamen skrives som individuell oppgave.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 09.10.2019 innlevering 23.10.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

STV-6313 Merkevarebygging og omdømme 7 stp
Undervisning Høst 2019
Orienteringsmøte for master: 21.08.18 kl. 09.15, rom C1007, HSL-fak Faglig ansvarlig: Førsteamanuenis Hilde M. Pettersen
Forelesning prof. Turid Moldenæs
f.aman. Hilde Marie Pettersen
Første gang: Se timeplan

Eksamen Første gang: Se timeplan