Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

STV-3061 Oppgavedesign og kvalitativ metode - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet inngår som obligatorisk emne i mastergradsprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet vektlegger utvikling og begrunnelse av vitenskapelige spørsmål, formulering av problemstilling, valg av forskningsdesign, samt krav til dokumentasjon og argumentasjonsmåter. Hovedtyngden av undervisningen vil imidlertid være innrettet mot forholdet mellom kvalitative metoder og en konstruktivistisk-narrativ og en mer kausal-analytisk tilnærming på den ene siden, samt mot ulike skrivestiler på den andre.

Følgende deltema belyses:


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng). I opptaksgrunnlaget skal det inngå 2-årig studium eller fordypningsenhet på minst 90 studiepoeng i organisasjon og ledelse, administrasjonsfag eller statsvitenskap. Minst 30 studiepoeng innen fordypningsenheten skal være på 2000-nivå. Det skal også inngå 20 studiepoeng i organisasjon- og ledelsesfag i opptaksgrunnlaget.

Det stilles et faglig minstekrav for opptak på karakteren C, som beregnes ut fra et gjennomsnitt av karakterer i fordypningsemnene.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 

 

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Det gis 14 forelesninger à to timer.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Eksamen består av en mappeevaluering.

Mappen består av tre skriftlige oppgaver. Den ene er en tekst basert på en realistisk skrivestil og den andre på en bekjennende og/eller impresjonistisk skrivestil. Studentene vil få hjelp til å identifisere et empirisk grunnlagsmateriale for disse tekstene. Den siste oppgaven en litteraturreview. Her oppfordres studentene til å ta utgangspunkt i eget mastergradsprosjekt.

Besvarelsene skal være på 5-7 sider hver, og inngår i en mappe som gis en samlet vurdering. De tre besvarelsene må være godkjent av to faglærere før de kan leveres som en mappe til endelig vurdering. Dersom disse besvarelsene ikke kan godkjennes i første omgang, gis det mulighet til å forbedre dem innen en bestemt frist.  

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Mappe innlevering 17.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2019
Faglig ansvarlig: Førsteamanuensis Frank Holen
Forelesning f.aman. Frank Holen
Første gang: Se timeplan

Eksamen Mappeevaluering.