Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

SVF-8055 Fornemmelse for kjønn - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne på ph.d.-nivå eller som del av ph.d.-program i humaniora og samfunnsvitenskap.

Innhold

«Fornemmelser for kjønn». Tittelen henspiller på kursets kunnskapsteoretiske grunnlag som hentes fra symbolsk interaksjonisme for å kunne vise hvordan kjønn kommer i spill og forhandles om i mellommenneskelige relasjoner. Kurset vil vise hvordan betydningssystemer som er utløst av og blir knyttet til kjønn, blir utfordret og omforent av historiske og personlige endringer. Kurset bygger på en metodologisk tilnærming som er fortolkende og ettersøker ulike former for kjønnet identitetsdannelse, subjektivering og personlige endringer over tid og sted.

Søknadsfrist

Ph.d.-studenter ved UiT søker opptak ved å melde seg til undervisning i Studentweb innen 15. juni. 

Phd.d.-studenter ved andre universiteter og deltakere i UiTs førstelektorprogram (med avlagt mastergrad) søker opptak i Søknadweb innen 1. juni. Søknadskode 9303.


Opptakskrav

Ph.d.-studenter og deltakere i førstelektorprogrammet ved UiT som har avlagt mastergrad kan søke opptak. Gyldig dokumentasjon er en bekreftelse fra din utdanningsinstitusjon på at du er aktiv ph.d.-student inneværende studieår. Deltakere i førstelektorprogrammet må dokumentere at de har avlagt mastergrad på fem år eller 3 +3 år (eller tilsvarende) for å være kvalifiserte søkere.

Maksimum antall deltakere er 12. Opptak foretas etter følgende prioritering:

Dersom det er flere enn 12 ph.d.-studenter ved UiT som søker opptak vi de som er kommet lengst i studieløpet prioriteres til disse plassene. Dersom noen står likt vil opptak avgjøres ved loddtrekning.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper 

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten kan

Kompetanse

Studenten kan


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen gis i form av tre dager samlinger med forelesninger/forberedte innlegg av kurslederne og enkelte utvalgte forskere fra UiT. Før kurset leverer alle deltakere en kortfattet fremstilling av rasjonale og planer for analyser med vekt på kjønnet betydningsinnhold. Alle har dessuten forberedte presentasjoner på kurset, og de er kommentator til andres presentasjoner. Det er høy egenaktivitet, og forelesninger fra kurslederne er veiledende og bygger på de innsendte beskrivelser av analysestrategier.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Aktiv deltakelse på kurset med presentasjon av eget prosjekt og kommentarer til andres prosjekter. Deltakelse er obligatorisk. 

Eksamen består av: 

Eksamensoppgaven er individuell og utformes som en skriftlig prosjektpresentasjon om analyseoppgaver i eget prosjekt. Besvarelsen skal være på om lag 5000 ord (minst 10 sider), og deler av det oppgitte pensum skal benyttes. Alle deltakere som ønsker det får tilbakemelding på oppgavens innhold og kvalitet.

Eksamen vurderes med "Bestått" / "Ikke bestått". Eksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Wiseflow. Du bes gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Wiseflow.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter "ikke bestått" tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret.


Dato for eksamen

Skriftlig oppgave innlevering 04.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

SVH-8003 Feminist theories, methodologies and epistemologies in research processes 3 stp
Undervisning Høst 2019
Samling f.aman. Deatra E Walsh
prof. Lisa Katrin Losleben