Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

SYP-2202 Villmarksmedisin - 6 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne 

Innhold

Villmarksmedisin defineres som medisinske tiltak som utføres når det skjer skader/ulykker ute i naturen med lengre enn 1-2 timers transporttid til behandlingssted. I emnet fokuseres det på kunnskap og ferdigheter i sykepleie til pasienter utenfor institusjon, men den praktiske kompetansen som erverves er overførbar til alle deler av helsetjenesten. Ulykkesforebygging og sekundærforebyggende tiltak er også en stor del av det faglige fundamentet i Villmarksmedisin.

 

Selve grunnlaget for emnet er utviklet av- og gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Utah. Pensumboken er på engelsk, men forelesningene foregår hovedsakelig på norsk.  


Hva lærer du

Kunnskap

Studenten:

* gjør rede for ulike medisinske utfordringer og skader som kan forekomme i naturen

* har kunnskap om prinsipper for triagering og prioritering på skadested

* gjør rede for sykepleiefaglige tiltak og observasjoner som er nødvendig å gjennomføre ved behov for livreddende behandling utenfor institusjon

 

Ferdigheter

Studenten:

* ivaretar egen sikkerhet og helse ved ulykker og skade

* ivaretar systematisk kommunikasjon og samhandling internt og eksternt på skadested

* gjør systematiske primær- og sekundærundersøkelser, samt gjør vurderinger og tiltak overfor pasienter utenfor institusjon

* ivaretar helsefremmende- og forebyggende sykepleietiltak utenfor institusjon

Generell kompetanse

Studenten:

har handlingskompetanse til å yte akutt helsehjelp ute i naturen, med de enkle midler og ressurser man har til rådighet 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk - Kursmateriell på engelsk

Undervisning

Emnet inneholder ulike undervisningsaktiviteter:

Forelesning: intensive forelesningsøkter som dekker et bredt spekter av de problemstillingene et villmarksmiljø innebærer:

* Primær- og sekundærundersøkelse

* Ulike medisinske problemstillinger i villmarken

* Forebygging av skadeomfang

* Evakuering og transport

* Utstyr / utrustning

* Skadestedsledelse

* Kommunikasjon og samarbeid (ved hjelp av kommunikasjonsmodellen ISBAR)

Ferdighetstrening: gjennomføres innendørs og utendørs. Vi tilrettelegger for realistisk kontekst og bruker omgivelsene på og utenfor universitetet.

Gruppearbeid

Simulering (med dukke og med levende markører)  


Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav og eksamen

Arbeidskrav:

- Fravær

-Individuell innlevering av refleksjonsnotat etter gjennomført simulering «in situ» innendørs. Detaljerte opplysninger om krav til refleksjonsnotat finnes på Canvas.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

 

Eksamen:

Studenten skal bestå en MCQ test på den teoretiske delen av kurset.

 

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått ut fra skriftlig arbeid.

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen og ny/utsatt eksamen i form av en skriftlig oppgave basert på et tema studenten(e) får tildelt fra faglærer.  


Dato for eksamen

Presentasjon 04.12.2019;Rapport innlevering 02.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

HSY4408 Helsefremmende og forebyggende sykepleie (villmarksmedisin) 6 stp
Undervisning Høst 2019