Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

SYP-2958 Jordmorfag med fokus på kvinnehelse, forebyggende og helsefremmende perspektiv - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på jordmorutdanningen og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet består av integrerte emner innen:

a) Helsefremmende og forebyggende arbeid.

Emnet vil ha fokus på kvinnehelse som global utfordring og grunnlag for jordmorvirksomhet. Dette omfatter helsefremmende og forebyggende arbeid på individ-, samfunns- , internasjonalt og politisk nivå. Emnet vil gi innføring i helsepedagogikk som holdning og verktøy i svangerskapsomsorg og helsefremmende arbeid.

b)Gynekologi, kvinnesykdommer og genetikk

Innføring i kvinnesykdommer innenfor gynekologi, samt undervisning og trening relatert til ungdom, prevensjon og seksualitet. Bestått emne gir forskrivningsrett på P-piller.

c) Jordmoridentitet og jordmorfaglig tenkningsgrunnlag

Innføring i helsefaglig vitenskapsteori og filosofi i jordmorfag. Dette omfatter begrep som makt, kompati, kulturell trygghet, jordmorfaglig diskurs, partnerskap og empowerment.


Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten har avansert kunnskap om

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning, seminar, ferdighetstrening, nettundervisning, reflekterende team, (jordmorverksted)

Eksamen

Obligatorisk arbeidskrav:

Deltakelse på obligatorisk undervisning og godkjente arbeidskrav 3.semester.

For å kunne framstille seg til eksamen må Syp-2951, Syp-2952, Syp-2953 og Syp-2954 være bestått.

Vurdering:

Individuell, skriftlig hjemmeeksamen med vurderingsutrykk A-F.

Ved ikke bestått resultat til eksamen, eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjon/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift for Universitetet i Tromsø


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave innlevering 17.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2019
Forelesning prof. Randi Helene Sigurdsen
uni.lekt. Heidi Elvemo
dosent Randi Marie Dahl Haugland
f.lekt. Rachel Issa Djesa
prof. Aina Westrheim Ravna
prof. Åshild Marit Bjørnerem
Seminar uni.lekt. Heidi Elvemo
uni.lekt. Sigrun Kongslien
f.aman. Solrunn Hansen
f.lekt. Anne-Lise Thoresen
uni.lekt. Meta Sabine Brand