Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

TYS-1003 Elementær tysk syntaks II - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet er en del av årstudiet i tysk som kan inngå som fag 1 og 2 i lektorutdanningen.

Anbefalte forkunnskaper: TYS-1001 Tysk fonetikk og formlære med praktiske øvelser og TYS-1002 Elementær tysk syntaks I.


Innhold

Emnet gir i hovedsak en oversikt over verbalsyntaktiske emner som tempus/modus og infinitte formers syntaks. Her legges det særlig vekt på forskjellen mellom norsk og tysk tempusbruk, samt konjunktivbruken på tysk. Studentene lærer seg i tillegg å analysere enda mer komplekse tyske setninger enn i forrige semester, i særdeleshet med fokus på infinitte verbalformer og infinitivfraser.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper:

 

Ferdigheter:


Undervisnings- og eksamensspråk

Tysk.

Undervisning

Undervisningen foregår i form av forelesninger, seminarer og øvelser. Tilsammen tilsvarer dette ca. 65 t undervisning, dvs. 4 t ukentlig. Det gis i tillegg et øvelseskurs. Det anbefales på det sterkeste å delta jevnlig på dette kurset.

Undervisningen er lagt opp slik at den krever forarbeid, aktiv deltakelse og etterarbeid.

Emnet evalueres hvert tredje år


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Arbeidskrav:

Eksamen består av: 

Vurdering: 4-timers skriftlig skoleeksamen uten hjelpemidler. Eksamen blir vurdert med bokstavkarakterer (A-F). Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere.

Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 06.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2019
Første undervisning: se timeplan på nett.
Forelesning uni.lekt. Ina-Maria Zentner
Seminar uni.lekt. Ina-Maria Zentner