Skriv ut Lukk vindu


 

Ph.d.-utdanning i helsevitenskap

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Philosophiae doctor i helsevitenskap
Opptakskrav:Se under
Søknadsfrist:Søknader om opptak til programmet behandles fortløpende. Opptakskomiteen har månedlige møter i semesteret.
Søknadskode:

Beskrivelse av studiet

Ph.d.-programmet i helsevitenskapelige fag er på 180 studiepoeng fordelt mellom opplæringsdelen (30 studiepoeng) og avhandling (150 studiepoeng).

Opplæringsdel på 30 studiepoeng bestående av:

Obligatorisk del på 10 studiepoeng som skal inneholde emnene HEL-8040 Theory of science, research ethics and research design (7 studiepoeng) og HEL-8004 Allmennrettet og vitenskapelig forskningskommunikasjon (3 studiepoeng). Det anbefales at HEL-8004 legges til 3. semester i studiet.

Valgfrie emner på 20 studiepoeng som kan være ph.d.-emner fra UiT, ph.d.-emner fra andre universiteter, presentasjoner, samt forskningsopphold i utlandet. For ph.d.- studenter med forskningsprosjekter der det inngår bruk av forsøksdyr er emner i forsøksdyrelære obligatoriske.

Avhandlingen utgjør hoveddelen av utdanningen. Den skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til faglig og forskningsetisk nivå i sitt fagområde.

Ved avsluttnign skal studenten gi en prøveforelesning over oppgitt tema og forsvare avhandlingen i offentlig disputas.


Hva lærer du?

Etter bestått ph.d.-program i helsevitenskapelige fag skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisning og eksamen

Ph.d.-programmet i helsevitenskapelige fag består av veiledning og undervisning med det formål at kandidaten skal ferdigstille et vitenskapelig arbeid.

Emnene som inngår i opplæringsdelen har ulike undervisningsformer og omfang. Disse fremgår av de enkelte emnebeskrivelsene.Forventet arbeidsomfang for opplæringsdelen samlet på 30 studiepoeng er ett semester (750-900 arbeidstimer).

Midtveisevalueringen gjennomføres 15-18 måneder etter opptak til ph.d.-programmet.Midtveisevalueringen avholdes som et serminar på en halv dags varighet.

Opplæringsdelen skal være gjennomført og godkjent før avhandlingen leveres til bedømmelse.

Avhandlingen vurderes av en sakkyndig komité bestående av minst tre medlemmer. Dersom avhandlingen finnes verdig til å forsvares for ph.d.-graden skal kandidaten holde en prøveforelesning over oppgitt tema. Når kandidaten har holdt prøveforelesningen og fått den godkjent, skal han/hun forsvare avhandlingen i offentlig disputas.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket for ph.d.-emner i opplæringsdelen er norsk/nordisk og/eller engelsk.

Avhandlingen (kappen inkludert) skal ha et enhetlig språk. Dette bør som hovedregel være engelsk. Norsk eller et annet nordisk språk kan aksepteres. Valg av språk skal tydeliggjøres i opptakssøknaden og godkjennes av opptakskomiteen.


Utveksling

Det vil være mulig for ph.d.-studenter å ta deler av forskerutdanningen ved utenlandske institusjoner. Dette kan være emner og/eller forskningsopphold for metodeopplæring, og må skje i samråd mellom ph.d.-student, veileder og aktuell ekstern institusjon.

Studenter som er tilsatt som universitetsstipendiater ved UiT eller som er finansiert av kilder som ikke gir støtte til utenlandsopphold, kan søke om midler til utenlandsopphold på 3-10 måneders varighet. Utenlandsoppholdet skal i utgangspunktet gjennomføres i andre eller tredje studieår.

Studenter kan etter søknad få godkjent studiepoeng i opplæringsdelen for emner tatt ved utenlandske universiteter, presentasjoner ved internasjonale konferanser, og forskningsopphold i utlandet.


Jobbmuligheter

Graden ph.d. i helsevitenskapelige fag skal kvalifisere for forskningsvirksomhet på høyt vitenskapelig nivå og for annet arbeid i samfunnet der det blir stilt høye krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenking, i samsvar med god vitenskapelig skikk og forskningsetiske standarder.