Skriv ut Lukk vindu


 

Ph.d.-utdanning i helsevitenskap

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Philosophiae doctor i helsevitenskap
Opptakskrav:
Søknadsfrist:Løpende søknadsfrist. For mer informasjon se uit.no/phd
Søknadskode:

Beskrivelse av studiet

Ph.d.-programmet i helsevitenskapelige fag består av veiledning og undervisning med det formål at kandidaten skal ferdigstille et vitenskapelig arbeid.

Programmet omfatter:

• et selvstendig forskingsarbeid i aktivt samarbeid med veiledere og andre forskere

• en opplæringsdel hvori inngår obligatoriske emner knyttet til vitenskapsteori/etikk, vitenskapelig design og metode, vitenskapelig og allmenrettet formidling samt valgfrie emner/aktiviteter knyttet til fagområdet for forskningsarbeidet

• deltakelse i faglige fora, utenlandsopphold samt presentasjon av egen forskning ved nasjonale og/eller internasjonale konferanser

Ph.d.-programmet i helsevitenskap er på totalt 180 studiepoeng hvor selve avhandlingen er 150 studiepoeng. De resterende 30 studiepoengene kalles opplæringsdelen; den er delt inn i obligatoriske og valgfrie emner.

Obligatoriske emner (10 stp):

Valgfrie emner kan være ph.d.-emner fra UiT, ph.d.-emner fra andre universiteter, presentasjoner, og forskningsopphold i utlandet. For ph.d.- studenter med forskningsprosjekter der det inngår bruk av forsøksdyr er emner i forsøksdyrelære obligatoriske.

Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder for etikk, faglig nivå og metode innen fagområdet.


Hva lærer du?

Etter bestått ph.d.-program i helsevitenskapelige fag skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisning og eksamen

Ph.d.-programmet i helsevitenskapelige fag består av veiledning og undervisning med det formål at kandidaten skal ferdigstille et vitenskapelig arbeid.

 

Emnene som inngår i opplæringsdelen har ulike undervisningsformer og omfang. Disse fremgår av de enkelte emnebeskrivelsene. Forventet arbeidsomfang for opplæringsdelen samlet på 30 studiepoeng er ett semester (750-900 arbeidstimer).

 

Midtveisevalueringen gjennomføres 15-18 måneder etter opptak til ph.d.-programmet.Midtveisevalueringen avholdes som et serminar på en halv dags varighet.

 

Opplæringsdelen skal være gjennomført og godkjent før avhandlingen leveres til bedømmelse.

 

Avhandlingen vurderes av en sakkyndig komité bestående av minst tre medlemmer. Dersom avhandlingen finnes verdig til å forsvares for ph.d.-graden skal kandidaten holde en prøveforelesning over oppgitt tema. Når kandidaten har holdt prøveforelesningen og fått den godkjent, skal han/hun forsvare avhandlingen i offentlig disputas.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket for ph.d.-emner i opplæringsdelen er norsk/nordisk og/eller engelsk.

Avhandlingen (kappen inkludert) skal ha et enhetlig språk. Dette bør som hovedregel være engelsk. Norsk eller et annet nordisk språk kan aksepteres. Valg av språk skal tydeliggjøres i opptakssøknaden og godkjennes av opptakskomiteen.


Utveksling

Det vil være mulig for ph.d.-studenter å ta deler av forskerutdanningen ved utenlandske institusjoner. Dette kan være emner og/eller forskningsopphold for metodeopplæring, og må skje i samråd mellom ph.d.-student, veileder og aktuell ekstern institusjon.

Studenter som er tilsatt som universitetsstipendiater ved UiT eller som er finansiert av kilder som ikke gir støtte til utenlandsopphold, kan søke om midler til utenlandsopphold på 3-10 måneders varighet. Utenlandsoppholdet skal i utgangspunktet gjennomføres i andre eller tredje studieår.

Studenter kan etter søknad få godkjent studiepoeng i opplæringsdelen for emner tatt ved utenlandske universiteter, presentasjoner ved internasjonale konferanser, og forskningsopphold i utlandet.


Jobbmuligheter

Graden ph.d. i helsevitenskapelige fag skal kvalifisere for forskningsvirksomhet på høyt vitenskapelig nivå og for annet arbeid i samfunnet der det blir stilt høye krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenking, i samsvar med god vitenskapelig skikk og forskningsetiske standarder.