Skriv ut Lukk vindu


 

Helsesykepleie - master

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Mastergrad i helsesykepleie
Opptakskrav:
  • Bachelorgrad med fordypning i sykepleie
  • Norsk autorisasjon som sykepleier
  • Minimum ett års praksis som autorisert sykepleier
Søknadsfrist:1. mars 2025
Søknadskode:Tromsø: 3107
Alta: 3111
Harstad: 3112

Beskrivelse av studiet

Master i helsesykepleie utdanner helsesykepleiere for profesjonell klinisk praksis, forskning og kvalitetsutvikling.

Helsesykepleie skal ivareta en spesialisert og selvstendig kommunal tjeneste med ansvar for helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier. Helsesykepleier arbeider primært i helsestasjon- og skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.

Spesialiseringen i helsefremmende og forebyggende arbeid krever helsefaglig kunnskap på avansert nivå. Masterprogrammets formål er å utdanne reflekterte og selvstendige helsesykepleiere med høy yrkesetisk standard som kan vurdere behov, ta initiativ, organisere, iverksette og evaluere tiltak i samarbeid med barn/unge og deres familier. Du lærer å integrere ulike kunnskapskilder som forskning-, erfaring- og brukerkunnskap. Studiet har et utviklingsperspektiv med utgangspunkt i livsfasene svangerskap, spedbarns-, småbarns- skolebarns -og ungdomstid. Masterstudiet gir innsikt i vitenskapsteoretiske perspektiver og forskningsmetoder. Du kvalifiseres til å identifisere og formulere faglige problemstillinger og bidra i utviklings- og forskningsarbeid innenfor fagfeltet.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) HEL-3151 Helsefremmende og forebyggende arbeid til barn og unge i kommunal helsetjeneste - 10 stp. HEL-3160 Vitenskapsteori for helsefag - 10 stp.
2. sem. (vår) HEL-3159 Fagutøvelse i helsesykepleie - 20 stp. HEL-3152 Barn og unges utvikling og helse - 20 stp.
3. sem. (høst) HEL-3121 Forskningsmetoder og metodologi - 10 stp.
4. sem. (vår) HEL-3161 Forskningsprosess og forskningsetikk - 10 stp. HEL-3167 Ledelse, kvalitetsforbedring og nyskapning - 10 stp.
5. sem. (høst) HEL-3967 Masteroppgave i helsesykepleie - 30 stp.

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal du utvikle dine kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse innenfor følgende områder:


Undervisning og eksamen

Master i helsesykepleie er samlingsbasert, organisert i emneenheter, og er et deltidsstudium over 3 år. Det må påregnes 4 -5 uker med fellessamlinger (2-3 uker x2) pr semester, og arbeid med oppgaver og selvstudier mellom samlingene. Fellesemner med andre Masterprogram i helsefag foregår ved campus Tromsø, mens fagspesifikke emner også foregår delvis på henholdsvis campus Alta eller Harstad for de studenter som er tatt opp på disse studiesteder. Forventet arbeidsmengde er gjennomsnittlig 25 timer i uken. Studiearbeidet inkluderer alle læringsformer som selvstudier, forelesning, gruppearbeid, ferdighetstrening, veiledning individuelt og i gruppe, muntlige og skriftlige arbeidskrav, eksamen og muntlige fremlegg i gruppe og klasse, samt praksisstudier. Undervisningen bygger på relevant forskning, faglig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap fra helsesykepleiens ulike fagområder. Undervisningen skal utvikle forståelse, refleksjon og modning i bruk av vitenskapelig teori og metode. Selvstendighet, vurderingsevne og faglig trygghet utgjør sentrale elementer i helsesykepleiers kompetanse. Dette innebærer stimulering og utvikling av kunnskap gjennom øvelse og trening i samarbeid med andre gjennom studiet. Praktiske øvelser i grupper og refleksjon over erfaringer skal oppøve ferdigheter knyttet til observasjon, undersøkelse, vurdering, samtale, veiledning og undervisning.

Det er obligatorisk oppmøte på all timeplanfestet aktivitet.


Praksis

Veiledet praksis i kommunehelsetjenesten organiseres i to adskilte perioder á 6 uker og gjennomføres i samme kommune i begge perioder. Første periode vurderes som godkjent/ikke godkjent for å kunne gå videre til andre periode. I andre periode vurderes emnet helsesykepleiefaglig tjenesteutøvelse som helhet til bestått/ikke bestått.

Praksisstudier finner sted i kommuner i hele Nord-Norge. UiT har avtaler med praksistilbydere og finner praksisplasser til studentene.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere avtale.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for helsesykepleiestilling, for undervisningsstillinger ved høgskoler og universitet og for opptak til ph.d.-programmet i helsevitenskap.. Etter Rammeplanens fullførte studiepoeng (etter 4.sem ved UiT) er du kvalifisert for helsesykepleiestilling i kommunene.

Helsesykepleiere med masterutdanning har kompetanse til å ta initiativ til å gjennomføre helsefaglige utviklingsprosjekter og for deltakelse i forskningsprosjekter.