Skriv ut Lukk vindu


 

Helsesykepleie - master

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Mastergrad i helsesykepleie
Opptakskrav:
  • Bachelorgrad med fordypning i sykepleie
  • Autorisasjon som sykepleier
  • Minimum ett års praksis som autorisert sykepleier

Det vises for øvrig til forskrift om opptak til studier ved UiT § og 13 som gjelder opptak og rangering av søkere.

 

Søknadsfrist:Neste opptak gjennomføres våren 2022, med oppstart i august 2022. Det tas forbehold om mulige endringer
Søknadskode:

Tromsø: 3107

Alta: 3111

Harstad: 3112


Beskrivelse av studiet

Master i helsesykepleie utdanner helsesykepleiere for profesjonell klinisk praksis, forskning og kvalitetsutvikling.

Helsesykepleie skal ivareta en spesialisert og selvstendig kommunal tjeneste med ansvar for helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier. Helsesykepleier arbeider primært i helsestasjon- og skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.

Spesialiseringen i helsefremmende og forebyggende arbeid krever helsefaglig kunnskap på avansert nivå. Masterprogrammets formål er å utdanne reflekterte og selvstendige helsesykepleiere med høy yrkesetisk standard som kan vurdere behov, ta initiativ, organisere, iverksette og evaluere tiltak i samarbeid med barn/unge og deres familier. Du lærer å integrere ulike kunnskapskilder som forskning-, erfaring- og brukerkunnskap. Studiet har et utviklingsperspektiv med utgangspunkt i livsfasene svangerskap, spedbarns-, småbarns- skolebarns -og ungdomstid. Masterstudiet gir innsikt i vitenskapsteoretiske perspektiver og forskningsmetoder. Du kvalifiseres til å identifisere og formulere faglige problemstillinger og bidra i utviklings- og forskningsarbeid innenfor fagfeltet.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. Semester HØST 2019
2. Semester VÅR 2020
3. Semester HØST 2020
4. Semester VÅR 2021
HEL-3163 Forskningsdesign
HEL_3162 Fagutvikling, kvalitet og nyskaping
5. Semester HØST 2021
HEL_3964 Mastergradsoppgave
6. Semester VÅR 2022
HEL_3964 Mastergradsoppgave

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal du utvikle dine kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse innenfor følgende områder:


Undervisning og eksamen

Master i helsesykepleie er samlingsbasert, organisert i emneenheter, og er et deltidsstudium over 3 år. Det må påregnes 4 -5 uker med fellessamlinger (2-3 uker x2) pr semester, og arbeid med oppgaver og selvstudier mellom samlingene. Fellesemner med andre Masterprogram i helsefag foregår ved campus Tromsø, mens fagspesifikke emner også foregår delvis på henholdsvis campus Alta eller Harstad for de studenter som er tatt opp på disse studiesteder. Forventet arbeidsmengde er gjennomsnittlig 25 timer i uken. Studiearbeidet inkluderer alle læringsformer som selvstudier, forelesning, gruppearbeid, ferdighetstrening, veiledning individuelt og i gruppe, muntlige og skriftlige arbeidskrav, eksamen og muntlige fremlegg i gruppe og klasse, samt praksisstudier. Undervisningen bygger på relevant forskning, faglig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap fra helsesykepleiens ulike fagområder. Undervisningen skal utvikle forståelse, refleksjon og modning i bruk av vitenskapelig teori og metode. Selvstendighet, vurderingsevne og faglig trygghet utgjør sentrale elementer i helsesykepleiers kompetanse. Dette innebærer stimulering og utvikling av kunnskap gjennom øvelse og trening i samarbeid med andre gjennom studiet. Praktiske øvelser i grupper og refleksjon over erfaringer skal oppøve ferdigheter knyttet til observasjon, undersøkelse, vurdering, samtale, veiledning og undervisning.

Det er obligatorisk oppmøte på all timeplanfestet aktivitet.


Praksis

Veiledet praksis i kommunehelsetjenesten organiseres i to adskilte perioder á 6 uker (4 dagers uke) og gjennomføres i samme kommune i begge perioder. Første periode vurderes som godkjent/ikke godkjent for å kunne gå videre til andre periode. I andre periode vurderes emnet helsesykepleiefaglig tjenesteutøvelse som helhet til bestått/ikke bestått.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere avtale.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for helsesykepleiestilling, for undervisningsstillinger ved høgskoler og universitet og for opptak til ph.d.-programmet i helsevitenskap.. Etter Rammeplanens fullførte studiepoeng (etter 4.sem ved UiT) er du kvalifisert for helsesykepleiestilling i kommunene.

Helsesykepleiere med masterutdanning har kompetanse til å ta initiativ til å gjennomføre helsefaglige utviklingsprosjekter og for deltakelse i forskningsprosjekter.