Skriv ut Lukk vindu


 

Fysioterapi - master

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Mastergrad i fysioterapi
Opptakskrav:Bachelorgrad med fordypning i fysioterapi, samt autorisasjon som fysioterapeut.
Søknadsfrist:1. mars 2022
Søknadskode:

Nevrologisk fysioterapi: 3105

Psykomotorisk fysioterapi: 3106


Beskrivelse av studiet

Studieretning psykomotorisk fysioterapi skal kvalifisere studenter til spesialisert klinisk kompetanse i utredning og behandling av pasienter med psykiske og psykosomatiske lidelser, såkalte somatiseringstilstander og funksjonelle lidelser, muskel/skjelettplager og smerteproblemer – lidelser som gjerne omtales med fellesbetegnelsen "sammensatte lidelser". Studieretningen inngår i kvalifisering for takstkompetanse A9 Psykomotorisk fysioterapi.

Studieretning nevrologisk fysioterapi skal kvalifisere studentene til spesialisert klinisk kompetanse i utredning og behandling av pasienter med medfødt eller ervervet skade eller sykdom i sentralnervesystemet. Studiet inkluderer også noe patologi knyttet til perifere nervebaner og muskelsykdommer.

Studiet skal videreføre etablert fagkunnskap, men også bidra til nytenkning og innovasjon i fagfeltene. Det legges vekt på å fremme refleksjon over faglige vurderinger, handlingsvalg, virkemidler og tiltak ved hjelp av studiets tilfang av kunnskapsstoff og teori. Studiet skal skape forståelse for fysioterapi som relasjonell virksomhet, der personlige og faglige forhold er vevet inn i hverandre og påvirker alle sider ved fagutøvelsen - hvordan en møter og forstår andre mennesker, hvordan en anvender eget fag og hvordan en samarbeider med andre faggrupper.

Kunnskapsbegrepet tematiseres, med fokus på kjennetegn ved praktisk klinisk kompetanse og spesielle utfordringer ved dokumentasjon innenfor praktiske fag. Gjennomgående vil en belyse forholdet mellom praktisk fagutøvelse, fagutvikling og forskning. Studiet skal utvikle studentenes evne til å analysere og forholde seg kritisk til fagkunnskap formidlet via ulike informasjonskilder, og utvikle kompetanse til å identifisere, strukturere og formulere faglige problemstillinger som grunnlag for fagutvikling og forskning i studieretningens fagområde. En legger vekt på selvstendig arbeid med praktisk og teoretisk problemløsning basert på undersøkelser og analyser, bruk av relevante metoder for forsknings- og utviklingsarbeid og å gjennomføre avgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter.

Studiet er organisert som samlingsbasert deltidsstudium som gjennomføres over tre år.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester
HEL-3222 Nevrologisk fysioterapi (20 stp.)
HEL-3226 Psykomotorisk fysioterapi, del I (20 stp.)
HEL-3160 Vitenskapsteori for helsefag (10 stp.)
2. semester
HEL-3168 Kroppsforståelse, kunnskap og kommunikasjon (10 stp.)
3. semester
HEL-3228 Nevrologisk fysioterapi til barn (20 stp.) - valgemne
HEL-3229 Nevrologisk fysioterapi til voksne (20 stp.) - valgemne
HEL-3227 Psykomotorisk fysioterapi del II (20 stp.)
HEL-3121 Forskningsmetoder og metodologi (10 stp.)
4. semester
HEL-3161 Forskningsprosess og forskningsetikk (10 stp.)
5. semester
Hel-3962 Masteroppgave (40 stp.) Psykomotorisk fysioterapi
Hel-3966 Masteroppgave (40 stp.) Nevrologisk fysioterapi
6. semester
Beskrivelse av det enkelte emnet (søk på semester og emnekode) : Emnekatalogen

Hva lærer du?

Kandidater som har fullført masterprogrammet i fysioterapi:

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisning og eksamen

Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium som strekker seg over tre år. Arbeidsomfanget som må legges til grunn for å nå læringsmålene for ett studieår er 1000 – 1200 timer. For å nå læringsutbyttebeskrivelsene må studentene forvente å arbeide cirka 25 timer i uken med studiene, inkl. forelesninger, seminarer, selvstudium og praksisstudier.

De ulike læringsaktivitetene som benyttes er egnet til å utvikle forståelse, refleksjon, dybdekunnskap og spesialisert klinisk handlingskompetanse hos studentene. Aktuelle læringsformer veksler mellom forelesninger, seminarer, gruppearbeid, veiledning, skriftlige oppgaver, selvstudier, praksis og praksis-veiledning. Forelesningene belyser teorier og ulike tema som er sentrale for å oppnå studiets læringsutbytter og danner grunnlag for videre arbeid med kunnskapsstoffet i grupper og individuelt. Undervisningen bygger på relevant forskning, faglig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap som er tilpasset studiets nivå, omfang og hovedtematikk i de respektive studieretningene.

Undervisning, praksis og gruppearbeid med fokus på utvikling av kliniske ferdigheter knyttet til undersøkelse, vurdering og behandling, utgjør vesentlige deler av læringsaktivitetene på samlingene. Utvikling av kliniske ferdigheter krever omfattende trening, og det forventes at studentene er aktive og bruker tiden på og mellom samlingene til selvstudier, som inkluderer praktisk øvelse og klinisk arbeid i egen praksis. For utdypende informasjon om omfang og organisering av praksisveiledning, se under spesifikasjoner for de to studieretningene.

For at læringsutbyttene skal nås, stilles det store krav til at studentene er aktive og tar medansvar for egen og medstudenters læring og faglige utvikling. Det forventes at studentene aktivt bidrar til et godt læringsmiljø og de oppfordres til å etablere studiegrupper og/eller veiledningsgrupper.


Praksis

Praksis er obligatorisk og har som overordnet målsetting å bidra til at studentene når studiets læringsutbytter, spesielt i de fagspesifikke emnene.

Gjennom praksisstudier får studentene anledning til å utvikle kunnskap med tanke på undersøkelse, vurdering og behandling av pasienter med behov for nevrologisk eller psykomotorisk fysioterapi.

Med utgangspunkt i pasientenes behov og ressurser, benyttes ulike fysioterapeutiske tilnærminger og metoder i det kliniske arbeidet. Kritisk refleksjon over egen praksis skal vektlegges. Praksisstudiene skal gi studentene en bred erfaring fra arbeid med pasienter med ulike typer plager, lidelser og sykdommer, både individuelt og i gruppesammenheng. Studentene skal også tilegne seg erfaringer med å samarbeide med andre profesjoner når dette er til pasientens beste.

Praksis og veiledning av praksis starter opp fra første semester og foregår mellom fellessamlingene gjennom studiets to første år, fortrinnsvis på studentens egen arbeidsplass. Studentene anbefales å fortsette med praksis under arbeidet med masteroppgaven.

Læringsaktiviteter som inngår i praksisstudiene er:

For utdypende informasjon om omfang og krav til praksis og veiledning, se fagspesifikke beskrivelser av studieretningen og emnebeskrivelser.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere avtale.

Jobbmuligheter

Gjennomført master i fysioterapi kvalifiserer til:

Fullført master i fysioterapi, studieretningene nevrologisk og psykomotorisk fysioterapi gir spesialisert klinisk kompetanse innen ett av de to fagområdene, samt kompetanse til å initiere og gjennomføre faglige utviklings- eller forskningsprosjekter. Studieretning psykomotorisk fysioterapi inngår i kvalifiseringskrav for å heve spesialtakst (A9).