Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

MED-3601 Medisin 6. studieår - 60 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på profesjonsstudiet i medisin og med bestått eksamen i MED-3503, MED-3502 og MED-3950. Det kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Faglig innhold

Det siste studieåret rommer faglig fordypning i flere fagområder som studentene har møtt tidligere i studiet. Gjennom pasientmøter og trening i håndtering av kliniske presentasjoner lærer studentene utredning, diagnostisering og behandling av vanlige og farlige sykdommer, men med vekt på mer komplekse problemstillinger enn tidligere i studiet. Det legges vekt på en bio-psyko-sosial tilnærming, på gode pasientforløp (fra primærhelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten), på samhandling mellom yrkesgrupper, og på forebygging. Studentene får trening i å kommunisere med pasient om vanskelige tema, i å erkjenne pasientens og evt pårørendes perspektiv og bringe dette inn i beslutningsprosessene om utredning og behandling.

Emnet inneholder teoretisk undervisning og veiledet praksis i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.  I tillegg er det teoretisk, tematisk undervisning for hele kullet gjennom studieåret, der sentrale kliniske og samfunnsmedisinske tema, samt tema innenfor kunnskapshåndtering og pasientsikkerhet blir tatt opp. 

Studentene gjennomfører MED-3601 i Nordland, Finnmark eller Troms.

Relevans i studieprogram ¿ MED-3601 sikter mot å hjelpe studenten til å inneha de nødvendige kunnskaper, ferdigheter, holdninger, den faglige resonneringsevne og den samlede, helhetlige kompetanse som er nødvendig for å kunne praktisere i legevakt, i allmennpraksis og i spesialiseringsstillinger på sykehus under veiledning, og å kunne inngå i prosjektarbeid med kvalitetsutvikling og forskning på helserelaterte tema.

For at dette skal bli en livslang læring forberedes studenten på å kunne arbeide med relasjoner og erkjenne sin egen rolle for bedre å kunne innhente informasjon, ta beslutninger og omsette disse til handling enten selv eller i samarbeid med pasient, pårørende eller andre relevante faggrupper.


Hva lærer du

Kunnskaper

Ferdigheter

Kompetanse Den nyutdannede legen skal:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk: I hovedsak norsk, men undervisning kan også forekomme på andre skandinaviske språk og engelsk. Eksamensspråket er norsk, men besvarelsen kan gis på et skandinavisk språk.

Undervisning

Undervisning og arbeidsform - Aktiv deltakelse i praksis ved poliklinikk, sengepost og i primærhelsetjenesten. Forelesninger, seminarer, ferdighetstrening, simulering, casegrupper, basisgrupper, selvstudium og studentledete seminar og gruppeundervisning.

Eksamen

Eksamen og vurdering

Eksamen består av to deleksamener:

Vurderingsform - bestått/ikke bestått. Det gis en samlet vurdering av den skriftlige og de muntlige deleksamener.

En student som får vurderingen "ikke bestått", må ta begge deleksamenene på nytt

Kontinuasjonseksamen - Studenter som ikke består ordinær eksamen, kan melde seg opp til kontinuasjonseksamen. Da studenten kun trekkes ut i et utvalg av de aktuelle fag må studenten avlegge både den skriftlige og den muntlige deleksamenen på nytt. Kontinuasjonseksamen holdes i november.

Arbeidskrav

Obligatoriske godkjenningselementer:

Hvert delemne har en arbeidskravsliste som spesifiserer hva som er obligatoriske aktiviteter. Kravene beskrevet er absolutte og studentene må levere inn dokumentasjon på gjennomføring av hver enkelt modul. For å få adgang til eksamen i MED-3601 Medisin år 6, kreves det at alle obligatoriske aktiviteter er gjennomført og dokumentert. Kravene er gyldige i to år.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 13.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

MED-3600 Medisin 6. studieår 60 stp
Undervisning Vår 2019
Fellesundervisning Tromsø f.aman. Tone Nordøy
f.aman. Barbara Anne Gasior-Chrzan
f.aman. Terje Arvid Kåre Simonsen
f.aman. Kjell Arne Arntzen
prof. Lars Uhlin Hansen
prof. Roy Martin Bremnes
f.aman. Valeria Marton
prof. Ragnar Martin Joakimsen
f.aman. Hallvard Lilleng
prof. Tom Dønnem
f.aman. Unni Ringberg
f.aman. Stein Harald Johnsen
prof. Tor Ingebrigtsen
f.aman. Jørgen Gjernes Isaksen
prof. Marit Dahl Solbu
uni.lekt. Nina Birgitta Teigen
f.aman. Thor Eirik Eriksen
stip. Liv-Hege Johnsen
prof. Barthold Gisle Vonen
f.aman. Øystein Grimstad
uni.lekt. Katja Eskeland Bremnes
f.aman. Guri Grimnes
f.aman. Jens Munch-Ellingsen
uni.lekt. Elin Drivenes
prof. Bjørn Odvar Eriksen
prof. Rolf Jorde
prof. Truls Myrmel
aman. Ole Vik
f.aman. Haakon Lindekleiv
f.aman. David Johansen
prof. Hege Sagstuen Haugnes
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
stud.kons. Kari Jenssen Lægreid
stip. Einar Stikbakke
f.aman. Kay Müller
uni.lekt. Hugo Nilssen
uni.lekt. Jan Vilis Haanes
prof. Mette Bech Risør
aman. Roar Kloster
f.aman. Ieva Martinaityte
stip. Karin Louise Abeler
uni.lekt. Bjørn Kvammen
uni.lekt. Anna Malin Fors
Fellesundervisning Bodø uni.lekt. Torfinn Endresen
uni.lekt. Camilla Aune
uni.lekt. Kjell Gunnar Skodvin
uni.lekt. Astrid Dalhaug
prof. Lars Uhlin Hansen
Hans Arne Myhre
prof. Maja-Lisa Løchen
f.aman. Jørgen Gjernes Isaksen
Hedda Beate Soløy-Nilsen
prof. Karl Bjørnar Alstadhaug
f.aman. Eirik Hugaas Ofstad
Espen Aabol Carlsen
prof. Knut Tore Lappegård
uni.lekt. Geir Torvik Jørgensen
Siri Uteng Hansen
prof. Tom Eirik Mollnes
f.aman. Magnhild Elisabeth Gangsøy Kristiansen
uni.lekt. Jonas Larsen Hilmo
f.aman. Kay Müller
f.aman. Anders Wilhelm Hovland
uni.lekt. Helga Wenaas Rørvik
uni.lekt. Maria Kristin Carlsson
f.aman. Usama Rimon Francis Odeh
øvinglær. Benedikte Dyrhaug Stoknes
Fellesundervisning Finnmark f.aman. Vegard Skogen
f.aman. Christen Peder Dahl
prof. Lars Uhlin Hansen
f.aman. Ingrid Petrikke Olsen
f.aman. Kari Milch Agledahl
uni.lekt. Thomas Wilson
f.aman. Dag Seeger Halvorsen
prof. Torben Wisborg
uni.lekt. Håkon Petterson Wahl
f.aman. Erik Sveberg Dietrichs
uni.lekt. Daniela Ivan
rådgiver Halvor Steigre
uni.lekt. Carsten Werner Brocker
uni.lekt. Anna Malin Fors
Del 6.5 seminar gr. A TRO f.aman. Trond Iversen
uni.lekt. Marit Seip
prof. Hebe Desiree Kvernmo
f.aman. Gro Østli Eilertsen
prof. Audny Gabriele Wagner Anke
f.aman. Jan Elvenes
f.aman. Tore Solberg
f.aman. Jens Munch-Ellingsen
uni.lekt. Gaute Landsem
uni.lekt. Camilla Lundberg
uni.lekt. Jonas Lian
uni.lekt. Emilio Besada
f.aman. Kay Müller
f.aman. Derk Frederik Matthaus Avenarius
f.aman. Mohamed Khaled Meknas
øvinglær. Berit Harham Solheim
Del 6.5 PKU gr. A TRO uni.lekt. Marit Seip
f.aman. Gro Østli Eilertsen
uni.lekt. Emilio Besada
f.aman. Nenad Tajsic
f.aman. Mohamed Khaled Meknas
Del 6.5 div. underv. gr. A TRO f.aman. Trond Iversen
uni.lekt. Marit Seip
f.aman. Gro Østli Eilertsen
uni.lekt. Emilio Besada
Del 6.6 seminar gr. A TRO f.aman. Martin Sørensen
f.aman. Oddveig Gjertrud Rikardsen
uni.lekt. Nina Birgitta Teigen
f.aman. Øystein Grimstad
uni.lekt. Katja Eskeland Bremnes
uni.lekt. Alexander Uppheim
uni.lekt. Einar Laukli
aman. Ole Vik
uni.lekt. Torun Karina Solheim Ankjell
uni.lekt. Bjørn Kvammen
Del 6.6 PKU gr. A TRO uni.lekt. Rune Flaa
f.aman. Oddveig Gjertrud Rikardsen
uni.lekt. Torgrim Fuhr
uni.lekt. Torun Karina Solheim Ankjell
Del 6.7 seminar gr. A TRO uni.lekt. Tommy Mathisen
uni.lekt. Trond Børvik
f.aman. Valeria Marton
f.aman. Knut Eivind Kjørstad
prof. Bjørn Odvar Eriksen
prof. Rolf Jorde
prof. Åshild Marit Bjørnerem
f.aman. David Johansen
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
uni.lekt. Øystein Pedersen
prof. Eyvind Jakob Paulssen
f.aman. Elise Thoresen Sletten
Del 6.7 PKU gr. A TRO uni.lekt. Eivind Bjerkaas
f.aman. Vegard Skogen
f.aman. Toralf Melsom
f.aman. Audhild Hjalmarsen
uni.lekt. Trond Børvik
f.aman. Knut Eivind Kjørstad
prof. Arthur Revhaug
prof. Jon Ragnar Florholmen
prof. Rolf Jorde
Del 6.6 Seminar gr. B TRO f.aman. Martin Sørensen
f.aman. Oddveig Gjertrud Rikardsen
uni.lekt. Nina Birgitta Teigen
f.aman. Øystein Grimstad
uni.lekt. Katja Eskeland Bremnes
uni.lekt. Alexander Uppheim
aman. Ole Vik
uni.lekt. Torun Karina Solheim Ankjell
uni.lekt. Bjørn Kvammen
Del 6.6 PKU gr. B TRO uni.lekt. Rune Flaa
f.aman. Oddveig Gjertrud Rikardsen
uni.lekt. Torgrim Fuhr
uni.lekt. Gro Sørlie
uni.lekt. Torun Karina Solheim Ankjell
Del 6.7 Seminar gr. B TRO uni.lekt. Eivind Bjerkaas
uni.lekt. Trond Børvik
f.aman. Knut Eivind Kjørstad
prof. Rolf Jorde
prof. Åshild Marit Bjørnerem
f.aman. David Johansen
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
uni.lekt. Øystein Pedersen
prof. Eyvind Jakob Paulssen
f.aman. Elise Thoresen Sletten
Del 6.7 PKU gr. B TRO f.aman. Erling Johan Aarsæther
f.aman. Anders Vik
prof. Marit Dahl Solbu
prof. Øivind Irtun
f.aman. Dag Seeger Halvorsen
Marius Håke Roaldsen
prof. Rolf Jorde
f.aman. David Johansen
prof. Eyvind Jakob Paulssen
prof. Stig Norderval
Del 6.1 Seminar gr. B TRO uni.lekt. Eivind Bjerkaas
f.aman. Martin Sørensen
prof. Trond Flægstad
f.aman. Valeria Marton
f.aman. Per Ivar Kaaresen
uni.lekt. Knut Helge Frostmo Kaspersen
prof. Claus Andreas Klingenberg
uni.lekt. Ole Mikal Wormdal
uni.lekt. Simon Kranz
f.aman. Christian Eckhoff
f.aman. Ellen Berit Nordal
f.aman. Niklas Bernhard Stabell
uni.lekt. Martin Sørum Hotvedt
uni.lekt. Hans Petter Fundingsrud
Del 6.1 PKU gr. B TOR prof. Claus Andreas Klingenberg
uni.lekt. Simon Kranz
f.aman. Niklas Bernhard Stabell
uni.lekt. Martin Sørum Hotvedt
Del 6.7 Seminar gr. C TRO uni.lekt. Tommy Mathisen
uni.lekt. Trond Børvik
f.aman. Anders Vik
prof. Øivind Irtun
prof. Rolf Jorde
prof. Truls Myrmel
prof. Åshild Marit Bjørnerem
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
uni.lekt. Øystein Pedersen
prof. Eyvind Jakob Paulssen
f.aman. Elise Thoresen Sletten
Del 6.7 PKU gr. C TRO prof. Ragnar Martin Joakimsen
f.aman. Petter Fosse Gjessing
f.aman. Guri Grimnes
prof. Bjørn Odvar Eriksen
prof. Arthur Revhaug
prof. Johan Bernhard Svartberg
f.aman. Jan-Magnus Kvamme
Del 6.1 Seminar gr. C TRO f.aman. Martin Sørensen
uni.lekt. Judeson Royle Joseph
prof. Trond Flægstad
f.aman. Valeria Marton
f.aman. Per Ivar Kaaresen
uni.lekt. Knut Helge Frostmo Kaspersen
prof. Claus Andreas Klingenberg
uni.lekt. Ole Mikal Wormdal
uni.lekt. Simon Kranz
f.aman. Christian Eckhoff
f.aman. Ellen Berit Nordal
f.aman. Niklas Bernhard Stabell
uni.lekt. Martin Sørum Hotvedt
uni.lekt. Hans Petter Fundingsrud
Del 6.1 PKU gr. C TRO prof. Trond Flægstad
uni.lekt. Knut Helge Frostmo Kaspersen
prof. Claus Andreas Klingenberg
uni.lekt. Simon Kranz
uni.lekt. Martin Sørum Hotvedt
Del 6.2 Seminar gr. C TRO f.aman. Kjell Arne Arntzen
f.aman. Hege Kileng
f.aman. Stein Harald Johnsen
prof. Marit Dahl Solbu
uni.lekt. Torgrim Oddvar Vorren
uni.lekt. Torgrim Fuhr
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
f.aman. May Lill Johansen
prof. Rolf Jorde
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
prof. Eyvind Jakob Paulssen
f.aman. Kay Müller
f.aman. Nenad Tajsic
f.aman. Trond Dehli
uni.lekt. Herman Tvete
uni.lekt. Thorsten Köhler
uni.lekt. Gunnar Oltmanns
Del 6.1 seminar gr. D TRO uni.lekt. Eivind Bjerkaas
f.aman. Martin Sørensen
uni.lekt. Judeson Royle Joseph
prof. Trond Flægstad
f.aman. Valeria Marton
f.aman. Per Ivar Kaaresen
uni.lekt. Knut Helge Frostmo Kaspersen
prof. Claus Andreas Klingenberg
uni.lekt. Ole Mikal Wormdal
uni.lekt. Simon Kranz
f.aman. Ellen Berit Nordal
f.aman. Niklas Bernhard Stabell
uni.lekt. Martin Sørum Hotvedt
uni.lekt. Hans Petter Fundingsrud
Del 6.1 PKU gr. D TRO uni.lekt. Knut Helge Frostmo Kaspersen
prof. Claus Andreas Klingenberg
uni.lekt. Ole Mikal Wormdal
f.aman. Ellen Berit Nordal
uni.lekt. Martin Sørum Hotvedt
Del 6.2 Seminar gr. D TRO f.aman. Kjell Arne Arntzen
f.aman. Stein Harald Johnsen
prof. Marit Dahl Solbu
uni.lekt. Torgrim Oddvar Vorren
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
uni.lekt. Katrine Wennevold
prof. Rolf Jorde
f.aman. Ole Magnus Filseth
f.aman. Jan-Magnus Kvamme
prof. Eyvind Jakob Paulssen
f.aman. Kay Müller
f.aman. Nenad Tajsic
f.aman. Trond Dehli
uni.lekt. Hege Kristin Pettersen
uni.lekt. Herman Tvete
uni.lekt. Thorsten Köhler
uni.lekt. Gunnar Oltmanns
Del 6.3 Seminar gr. D TRO f.aman. Linn Hofsøy Steffensen
f.aman. Hallvard Lilleng
prof. Audny Gabriele Wagner Anke
f.aman. Beate Hennie Garcia
f.aman. Sissel Løseth
f.aman. Marit Herder
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
f.aman. Marius Storvik
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
f.aman. Ieva Martinaityte
stip. Julia Magdalena Kubiak
Del 6.3 PKU gr. D TRO f.aman. Elena Kamycheva
Del 6.2 Seminar gr. E TRO f.aman. Kjell Arne Arntzen
f.aman. Stein Harald Johnsen
prof. Marit Dahl Solbu
Mats Irgen Olsen
f.aman. Knut Endre Fredriksen
uni.lekt. Torgrim Oddvar Vorren
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
uni.lekt. Katrine Wennevold
uni.lekt. Camilla Lundberg
prof. Steinar Konradsen
prof. Rolf Jorde
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
f.aman. Jan-Magnus Kvamme
prof. Eyvind Jakob Paulssen
f.aman. Kay Müller
f.aman. Derk Frederik Matthaus Avenarius
f.aman. Nenad Tajsic
f.aman. Trond Dehli
stip. Torvind Olav Næsheim
uni.lekt. Herman Tvete
uni.lekt. Thorsten Köhler
uni.lekt. Gunnar Oltmanns
Del 6.3 Seminar gr. E TRO f.aman. Linn Hofsøy Steffensen
f.aman. Hallvard Lilleng
prof. Audny Gabriele Wagner Anke
f.aman. Beate Hennie Garcia
f.aman. Sissel Løseth
f.aman. Marit Herder
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
f.aman. Marius Storvik
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
f.aman. Kay Müller
f.aman. Ieva Martinaityte
stip. Julia Magdalena Kubiak
Del 6.4 Seminar gr. E TRO f.aman. Tone Nordøy
uni.lekt. Tommy Mathisen
prof. Roy Martin Bremnes
f.aman. Audhild Hjalmarsen
prof. Tom Dønnem
uni.lekt. Martin Mækelæ Lindblad
f.aman. Anders Vik
uni.lekt. Martin Maisenhölder
prof. Øivind Irtun
prof. Hege Sagstuen Haugnes
uni.lekt. Kristina Elisabet Larsby
stip. Einar Stikbakke
f.aman. Thomas Karsten Kilvær
f.aman. Marit Helene Hansen
prof. Stig Norderval
uni.lekt. Thorsten Köhler
uni.lekt. Gunnar Oltmanns
stip. Hallgeir Selven
Del 6.3 Seminar gr. F TRO f.aman. Linn Hofsøy Steffensen
f.aman. Hallvard Lilleng
prof. Audny Gabriele Wagner Anke
f.aman. Beate Hennie Garcia
f.aman. Sissel Løseth
f.aman. Marit Herder
prof. Ellisiv Bøgeberg Mathiesen
f.aman. Marius Storvik
uni.lekt. Ellen Birgitte Pedersen
f.aman. Ieva Martinaityte
Del 6.3 PKU gr. F TRO f.aman. Elena Kamycheva
Del 6.4 Seminar gr. F TRO f.aman. Tone Nordøy
uni.lekt. Tommy Mathisen
prof. Roy Martin Bremnes
f.aman. Audhild Hjalmarsen
prof. Tom Dønnem
f.aman. Anders Vik
uni.lekt. Anne Marie Hansson
uni.lekt. Martin Maisenhölder
prof. Jørn Kristian Kjæve
prof. Hege Sagstuen Haugnes
uni.lekt. Kristina Elisabet Larsby
stip. Einar Stikbakke
f.aman. Thomas Karsten Kilvær
f.aman. Marit Helene Hansen
prof. Stig Norderval
uni.lekt. Thorsten Köhler
uni.lekt. Gunnar Oltmanns
stip. Hallgeir Selven
Del 6.5 Seminar gr. F TRO f.aman. Trond Iversen
uni.lekt. Marit Seip
prof. Hebe Desiree Kvernmo
f.aman. Gro Østli Eilertsen
prof. Audny Gabriele Wagner Anke
f.aman. Jan Elvenes
f.aman. Tore Solberg
f.aman. Jens Munch-Ellingsen
uni.lekt. Camilla Lundberg
uni.lekt. Jonas Lian
uni.lekt. Emilio Besada
f.aman. Kay Müller
f.aman. Derk Frederik Matthaus Avenarius
f.aman. Mohamed Khaled Meknas
øvinglær. Berit Harham Solheim
Del 6.5 PKU gr. F TRO uni.lekt. Marit Seip
f.aman. Gro Østli Eilertsen
f.aman. Jan Elvenes
f.aman. Mohamed Khaled Meknas
Del 6.5 Div. underv. gr. F TRO uni.lekt. Marit Seip
f.aman. Gro Østli Eilertsen
uni.lekt. Emilio Besada
Del 6.4 Seminar gr. G TRO f.aman. Tone Nordøy
uni.lekt. Tommy Mathisen
prof. Roy Martin Bremnes
f.aman. Audhild Hjalmarsen
prof. Tom Dønnem
uni.lekt. Anne Marie Hansson
Mats Irgen Olsen
uni.lekt. Martin Maisenhölder
prof. Øivind Irtun
prof. Jørn Kristian Kjæve
prof. Hege Sagstuen Haugnes
uni.lekt. Kristina Elisabet Larsby
stip. Einar Stikbakke
f.aman. Thomas Karsten Kilvær
f.aman. Marit Helene Hansen
f.aman. Trond Dehli
uni.lekt. Thorsten Köhler
uni.lekt. Gunnar Oltmanns
stip. Hallgeir Selven
Del 6.5 Seminar gr. G TRO f.aman. Trond Iversen
uni.lekt. Marit Seip
prof. Hebe Desiree Kvernmo
f.aman. Gro Østli Eilertsen
prof. Audny Gabriele Wagner Anke
f.aman. Tore Solberg
f.aman. Jens Munch-Ellingsen
uni.lekt. Camilla Lundberg
uni.lekt. Jonas Lian
uni.lekt. Emilio Besada
f.aman. Kay Müller
f.aman. Derk Frederik Matthaus Avenarius
f.aman. Mohamed Khaled Meknas
øvinglær. Berit Harham Solheim
Del 6.5 PKU gr. G TRO uni.lekt. Marit Seip
f.aman. Gro Østli Eilertsen
f.aman. Mohamed Khaled Meknas
Del 6.5 Div. underv. gr. G TRO uni.lekt. Marit Seip
f.aman. Gro Østli Eilertsen
uni.lekt. Emilio Besada
Del 6.6 Seminar gr. G TRO f.aman. Barbara Anne Gasior-Chrzan
f.aman. Martin Sørensen
f.aman. Oddveig Gjertrud Rikardsen
uni.lekt. Nina Birgitta Teigen
uni.lekt. Katja Eskeland Bremnes
uni.lekt. Alexander Uppheim
aman. Ole Vik
uni.lekt. Torun Karina Solheim Ankjell
Del 6.6 PKU gr. G TRO uni.lekt. Rune Flaa
f.aman. Oddveig Gjertrud Rikardsen
uni.lekt. Torgrim Fuhr
uni.lekt. Torun Karina Solheim Ankjell
Del. 6.2 Seminar gr. A uni.lekt. Camilla Aune
Cecilie Bendiksen Wold
uni.lekt. Nora Elisif Vaag Miller
uni.lekt. Torstein Foss
prof. Karl Bjørnar Alstadhaug
f.aman. Eirik Hugaas Ofstad
uni.lekt. Hans Kristian Bø
uni.lekt. Jannecke Olafsen Bø
uni.lekt. Esten Konstad Haanæs
prof. Erik Waage Nielsen
Even Breckan Claudi
uni.lekt. Jonas Larsen Hilmo
f.aman. Anders Wilhelm Hovland
uni.lekt. Rune Klette
uni.lekt. Arild Petter Pettersen
uni.lekt. Maria Kristin Carlsson
f.aman. Usama Rimon Francis Odeh
f.aman. Linda Berg
øvinglær. Benedikte Dyrhaug Stoknes
Del. 6.2 Div. underv. gr. A Bodø uni.lekt. Camilla Aune
f.aman. Eirik Hugaas Ofstad
uni.lekt. Jannecke Olafsen Bø
Marius Rekkedal Edvardsen
f.aman. Stig Haugset Nymo
uni.lekt. Jonas Larsen Hilmo
uni.lekt. Helga Wenaas Rørvik
Del. 6.4 Seminar gr. A Bodø uni.lekt. Astrid Dalhaug
uni.lekt. Torstein Foss
Terje Tollåli
Espen Aabol Carlsen
prof. Knut Tore Lappegård
uni.lekt. Jannecke Olafsen Bø
Siv Gyda Aanes
Alexander Birkeland Mo
uni.lekt. Rosalba Yobuta
Del. 6.4 PKU gr. A Bodø Kåre Ragnar Nordland
uni.lekt. Camilla Aune
uni.lekt. Astrid Dalhaug
Lisa Steffensen
Roy Morten Kristensen
Terje Tollåli
Khayam Ashraf Butt
uni.lekt. Jannecke Olafsen Bø
Siri Uteng Hansen
Jørgen Nissen-Nygård
Sindre Aaberg Nilsen
Siv Gyda Aanes
prof. Carsten Nieder
uni.lekt. Rosalba Yobuta
Del. 6.4 Div. underv. gr. A Bodø uni.lekt. Astrid Dalhaug
Del. 6.6 Seminar gr. A Bodø f.aman. Therese von Hanno
uni.lekt. Christian Evenrud Skau
uni.lekt. Rune Klette
Del. 6.6 PKU gr. A Bodø f.aman. Therese von Hanno
uni.lekt. Christian Evenrud Skau
uni.lekt. Rune Klette
f.aman. Thrasyvoulos Tzellos
Del. 6.2 Seminar gr. B Bodø uni.lekt. Camilla Aune
uni.lekt. Nora Elisif Vaag Miller
uni.lekt. Torstein Foss
prof. Karl Bjørnar Alstadhaug
f.aman. Eirik Hugaas Ofstad
uni.lekt. Bjørn Håvard Bendiksen Wold
uni.lekt. Hans Kristian Bø
uni.lekt. Jannecke Olafsen Bø
uni.lekt. Esten Konstad Haanæs
prof. Erik Waage Nielsen
Even Breckan Claudi
uni.lekt. Jonas Larsen Hilmo
f.aman. Anders Wilhelm Hovland
uni.lekt. Rune Klette
uni.lekt. Arild Petter Pettersen
uni.lekt. Maria Kristin Carlsson
f.aman. Usama Rimon Francis Odeh
f.aman. Linda Berg
øvinglær. Benedikte Dyrhaug Stoknes
Del. 6.2 Div. underv. gr. B Bodø uni.lekt. Camilla Aune
Camilla Aune
f.aman. Eirik Hugaas Ofstad
uni.lekt. Hans Kristian Bø
Marius Rekkedal Edvardsen
f.aman. Stig Haugset Nymo
uni.lekt. Jonas Larsen Hilmo
uni.lekt. Helga Wenaas Rørvik
Del. 6.4 Seminar gr. B Bodø uni.lekt. Astrid Dalhaug
uni.lekt. Torstein Foss
Terje Tollåli
prof. Knut Tore Lappegård
uni.lekt. Jannecke Olafsen Bø
Siv Gyda Aanes
Cathrine Marie Pettersen
uni.lekt. Rosalba Yobuta
Del. 6.4 PKU gr. B Bodø uni.lekt. Camilla Aune
uni.lekt. Astrid Dalhaug
Lisa Steffensen
Roy Morten Kristensen
Terje Tollåli
uni.lekt. Jannecke Olafsen Bø
Siri Uteng Hansen
Jørgen Nissen-Nygård
Sindre Aaberg Nilsen
Siv Gyda Aanes
prof. Carsten Nieder
uni.lekt. Rosalba Yobuta
Del. 6.4 Div. underv. gr. B Bodø uni.lekt. Astrid Dalhaug
Del. 6.7 Seminar gr. B Bodø uni.lekt. Camilla Aune
uni.lekt. Hans Erling Simonsen
Espen Aabol Carlsen
prof. Knut Tore Lappegård
uni.lekt. Jannecke Olafsen Bø
uni.lekt. Marie Renee Lien
f.aman. Magnhild Elisabeth Gangsøy Kristiansen
uni.lekt. Kristin Skogøy
uni.lekt. Sandra Åsheim
uni.lekt. Nina G. Nordahl
Del. 6.7 PKU gr. B Bodø uni.lekt. Camilla Aune
prof. Knut Tore Lappegård
uni.lekt. Jannecke Olafsen Bø
uni.lekt. Marie Renee Lien
f.aman. Magnhild Elisabeth Gangsøy Kristiansen
uni.lekt. Kristin Skogøy
f.aman. Stine Andreasen
Del. 6.7 Div. underv. gr. B Bodø Camilla Aune
f.aman. Magnhild Elisabeth Gangsøy Kristiansen
f.aman. Stine Andreasen
Del. 6.7 Seminar gr. C Bodø uni.lekt. Camilla Aune
uni.lekt. Hans Erling Simonsen
Espen Aabol Carlsen
prof. Knut Tore Lappegård
uni.lekt. Jannecke Olafsen Bø
uni.lekt. Marie Renee Lien
f.aman. Magnhild Elisabeth Gangsøy Kristiansen
uni.lekt. Kristin Skogøy
f.aman. Stine Andreasen
uni.lekt. Sandra Åsheim
uni.lekt. Nina G. Nordahl
Del. 6.7 PKU gr. C Bodø uni.lekt. Camilla Aune
prof. Knut Tore Lappegård
uni.lekt. Jannecke Olafsen Bø
uni.lekt. Marie Renee Lien
f.aman. Magnhild Elisabeth Gangsøy Kristiansen
uni.lekt. Kristin Skogøy
f.aman. Stine Andreasen
Del. 6.7 Div. underv. gr. C Bodø uni.lekt. Camilla Aune
f.aman. Magnhild Elisabeth Gangsøy Kristiansen
f.aman. Stine Andreasen
Del. 6.7 Seminar gr. D Bodø uni.lekt. Hans Erling Simonsen
Camilla Aune
Espen Aabol Carlsen
prof. Knut Tore Lappegård
uni.lekt. Jannecke Olafsen Bø
uni.lekt. Marie Renee Lien
f.aman. Magnhild Elisabeth Gangsøy Kristiansen
uni.lekt. Kristin Skogøy
f.aman. Stine Andreasen
uni.lekt. Sandra Åsheim
uni.lekt. Nina G. Nordahl
Del. 6.7 PKU gr. D Bodø uni.lekt. Camilla Aune
prof. Knut Tore Lappegård
uni.lekt. Jannecke Olafsen Bø
uni.lekt. Marie Renee Lien
f.aman. Magnhild Elisabeth Gangsøy Kristiansen
uni.lekt. Kristin Skogøy
f.aman. Stine Andreasen
Del. 6.7 Div. underv. gr. D Bodø uni.lekt. Camilla Aune
f.aman. Magnhild Elisabeth Gangsøy Kristiansen
f.aman. Stine Andreasen
Delemne 6.6F seminar gr. A+B Finnmark f.aman. Oddveig Gjertrud Rikardsen
stip. Liv-Hege Johnsen
uni.lekt. Torgrim Fuhr
uni.lekt. Alexander Uppheim
aman. Ole Vik
uni.lekt. Torun Karina Solheim Ankjell
Delemne 6.6F PKU gr. A Finnmark uni.lekt. Klemet Johannes Somby
f.aman. Oddveig Gjertrud Rikardsen
uni.lekt. Torgrim Fuhr
uni.lekt. Runar Hals Bjelland
Delemne 6.6F div. underv. gr. A Finnmark f.aman. Ingrid Petrikke Olsen
rådgiver Halvor Steigre
Delemne 6.4F seminar gr. A+B Finnmark f.aman. Tone Nordøy
prof. Roy Martin Bremnes
f.aman. Ingrid Petrikke Olsen
prof. Tom Dønnem
uni.lekt. Martin Mækelæ Lindblad
f.aman. Ingvild Agledahl
uni.lekt. Håkon Petterson Wahl
prof. Hege Sagstuen Haugnes
f.aman. Marit Helene Hansen
stip. Hallgeir Selven
uni.lekt. Bernt Erik Engebretsen
Delemne 6.4F PKU gr. A Finnmark f.aman. Ingvild Agledahl
uni.lekt. Gunhild Margrete Olsen
uni.lekt. Bernt Erik Engebretsen
Delemne 6.4F div. underv. gr. A Finnmark f.aman. Ingrid Petrikke Olsen
f.aman. Ingvild Agledahl
uni.lekt. Gunhild Margrete Olsen
uni.lekt. Håkon Petterson Wahl
prof. Hege Sagstuen Haugnes
uni.lekt. Bernt Erik Engebretsen
Delemne 6.7F seminar gr. A+B Finnmark f.aman. Ingrid Petrikke Olsen
f.aman. Ingvild Agledahl
f.aman. Torgeir Amandus Engstad
uni.lekt. Håkon Petterson Wahl
uni.lekt. Marit Vidringstad
uni.lekt. Bernt Erik Engebretsen
Delemne 6.7F PKU gr. A Finnmark f.aman. Ingrid Petrikke Olsen
f.aman. Ingvild Agledahl
uni.lekt. Håkon Petterson Wahl
uni.lekt. Marit Vidringstad
uni.lekt. Daniela Ivan
uni.lekt. Bernt Erik Engebretsen
Delemne 6.7F div. underv. gr. A Finnmark f.aman. Ingrid Petrikke Olsen
f.aman. Ingvild Agledahl
uni.lekt. Håkon Petterson Wahl
uni.lekt. Marit Vidringstad
uni.lekt. Daniela Ivan
uni.lekt. Bernt Erik Engebretsen
Delemne 6.2F seminar gr. A+B Finnmark f.aman. Kjell Arne Arntzen
f.aman. Ingrid Petrikke Olsen
f.aman. Stein Harald Johnsen
f.aman. Ingvild Agledahl
uni.lekt. Thomas Wilson
prof. Torben Wisborg
uni.lekt. Håkon Petterson Wahl
uni.lekt. Marit Vidringstad
uni.lekt. Daniela Ivan
uni.lekt. Janaki Hyldahl
uni.lekt. Bernt Erik Engebretsen
Delemne 6.2F div. underv. gr. A Finnmark f.aman. Ingrid Petrikke Olsen
f.aman. Ingvild Agledahl
uni.lekt. Thomas Wilson
prof. Torben Wisborg
uni.lekt. Daniela Ivan
uni.lekt. Bernt Erik Engebretsen
PKU allmennmed. gr. 1 f.lekt. Astri Medbø
uni.lekt. Sirin Hilde Johansen
uni.lekt. Camilla Lundberg
PKU allmennmed. gr. 2 uni.lekt. Wenche Strindberg Langeid
PKU allmennmed. gr. 3 uni.lekt. Wenche Strindberg Langeid
PKU allmennmed. gr. 4 uni.lekt. Wenche Strindberg Langeid
PKU allmennmed. gr. 5 uni.lekt. Sirin Hilde Johansen
PKU allmennmed. gr. 6 uni.lekt. Camilla Lundberg
PKU allmennmed. gr. 7 uni.lekt. Camilla Lundberg
PKU allmennmed. gr. 8 uni.lekt. Sirin Hilde Johansen
PKU allmennmed. gr. 9 uni.lekt. Marit Nymoen Aasbrenn
PKU allmennmed. gr. 10 uni.lekt. Sirin Hilde Johansen
PKU allmennmed. gr. 11 f.lekt. Astri Medbø
PKU allmennmed. gr. 12 uni.lekt. Jonas Lian
PKU allmennmed. gr. 13 uni.lekt. Jonas Lian
PKU allmennmed. gr. 15 uni.lekt. Sirin Hilde Johansen
PKU allmennmed. gr. 16 uni.lekt. Hege Kristin Pettersen
PKU allmennmed. gr. 17 uni.lekt. Mia Hermansen
PKU allmennmed. gr. 18 uni.lekt. Wenche Strindberg Langeid
PKU allmennmed. gr. 19 uni.lekt. Jonas Lian
PKU allmennmed. gr. 20 uni.lekt. Hege Kristin Pettersen
PKU allmennmed. gr. 21 uni.lekt. Mia Hermansen
PKU allmennmed. gr. 22 uni.lekt. Mia Hermansen
PKU allmennmed. gr. 23 uni.lekt. Mia Hermansen
PKU allmennmed. gr. 37 uni.lekt. Sirin Hilde Johansen
PKU allmennmed. gr. 38 uni.lekt. Sirin Hilde Johansen
PKU allmennmed. gr. 39 uni.lekt. Sirin Hilde Johansen
PKU allmennmed. gr. 40 uni.lekt. Wenche Strindberg Langeid
f.lekt. Astri Medbø
uni.lekt. Sirin Hilde Johansen
uni.lekt. Camilla Lundberg
PROFKOM gruppe 1 prof. Eyvind Jakob Paulssen
PROFKOM gruppe 4 uni.lekt. Simon Kranz
PROFKOM gruppe 5 prof. Maja-Lisa Løchen
prof. Tor Ingebrigtsen
PROFKOM gruppe 6 uni.lekt. Øystein Pedersen
f.aman. Elise Thoresen Sletten
PROFKOM gruppe 7 f.aman. Unni Ringberg
f.aman. Knut Endre Fredriksen
PROFKOM gruppe 8 prof. Trond Flægstad
PROFKOM gruppe 9 prof. Torkjel Tveita