Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

ERN-2025 Bacheloroppgave i ernæring - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelor i ernæring og kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Målet med bacheloroppgaven er at studentene skal fordype seg i en definert ernæringsvitenskapelig problemstilling og med vitenskapelig arbeids- og tenkemåte oppsummere og syntetisere funn fra nyere forskning skriftlig. Bacheloroppgaven er således en øvelse i vitenskapelig skriving basert på egnet litteratursøk. Oppgaven kan skrives på norsk eller engelsk. Studentene skal også presentere oppgaven muntlig ved slutten av semesteret.

Studentene kan velge tema for oppgaven fra en liste med forslag gitt av veiledere. Det er også mulig å komme med egne forslag. Studentene må levere en 1 siders prosjektskisse som må godkjennes.  De seks siste ukene av semesteret er avsatt til arbeid med bacheloroppgaven.

Bacheloroppgaven skal skrives som en litteraturoppgave som er mindre omfattende enn en systematisk oversiktsartikkel, men som oppsummerer ny, oppdatert kunnskap innenfor en avgrenset problemstilling og som bruker systematisk litteratursøk som metode. Resultatdelen i oppgaven skal baseres på 10-20 originalartikler og oppgaven skal totalt bestå av 4500-5500 ord, ekskludert referanser, tabeller, og appendiks. Bacheloroppgaven skal skrives individuelt, men flere studenter kan ta for seg samme problemstilling.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene kunne følgende:

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning


Eksamen

Arbeidskrav (obligatorisk):

Eksamen:

Individuell skriftlig oppgave og justerende muntlig presentasjon av oppgaven (10 min) med påfølgende opposisjon fra medstudent (10 min) og avsluttende diskusjon (10 min). Vurderingsuttrykk: skala A-F, er F er ikke bestått. Justerende muntlig kan justere karakteren på bestått resultat opp eller ned med en karakter. Hver student blir vurdert individuelt.

Utsatt- og kontinuasjonseksamen:

Dersom noen ikke får bacheloroppgaven godkjent gis det mulighet til å sende inn revidert oppgave på nytt med ny påfølgende muntlig presentasjon.


Dato for eksamen

Bacheloroppgave innlevering 20.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2019
Forelesning f.bibl. Eirik Reierth
f.bibl. Lars Figenschou
f.aman. Karin Charlotta Maria Rylander
Seminar f.aman. Karin Charlotta Maria Rylander