Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

BED-2011NETT Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Dette emnet omhandler statistikk og samfunnsvitenskapelig metode for økonomer.

Statistikkdelen skal gi studentene et relevant grunnlag i sannsynlighetsregning og statistikk, der analytisk innsikt vektlegges. Sentralt i innholdet er teoretisk forståelse og forutsetninger for de viktigste sannsynlighetsfordelingene, estimering og hypotesetesting. Statistikkdelen legger vekt på oppgaveregning og skal danne et godt teoretisk fundament for metodedelen.

Metodedelen starter med en bred innføring i kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Studentene får deretter en praktisk innføring i analyse av empiriske data ved bruk av egnet dataverktøy. Studentene skal gis gode forutsetninger for å gjennomføre eget forsvarlig vitenskapelig empirisk arbeid.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Emnet gir en grunnleggende innføring i statistikk og samfunnsvitenskapelig metode. Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap: 

Ferdigheter: 

Kompetanse: 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen baserer seg på webbaserte ressurser, som filmer, presentasjoner og oppgaver. Det vil bli gjennomført en frivillig samling i oppstarten av semesteret, der studentene får presentert undervisningsopplegget og blir kjent med de faglige og administrative digitale løsningene. Det vil ikke være noe obligatorisk oppmøte gjennom semestret. Studentene vil bli fulgt opp faglig gjennom Canvas og sosiale medier, med fokus på interaksjon. Før eksamen vil det bli arrangert en frivillig eksamensforberedende samling.

Eksamen

Arbeidskrav

Kurset har to individuelle arbeidskrav. Disse må være godkjente for å kunne avlegge eksamen.

Arbeidskrav 1 består i å løse tester etter hver modul i emnet. Disse testene må være bestått for å komme videre til den påfølgende modulen. Vurderes som godkjent eller ikke godkjent.

Arbeidskrav 2 er en større sammensatt oppgave, som i struktur er lik eksamen. Dette arbeidskravet vil bli gjennomført i samme digitale verktøy som eksamen. Vurderes til godkjent eller ikke godkjent.

Godkjent arbeidskrav i BED-2011 kvalifiserer til eksamen i BED-2011NETT. Studenten har selv ansvar for å informere faglærer om dette i god tid før eksamen.

Eksamen

Eksamen består av en fire timers skriftlig individuell skoleeksamen.

Eksamen vurderes med bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.
Skriftlig eksamen arrangeres i Tromsø, Harstad, Narvik og Alta. Studentene må velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb.

Etter søknad kan det vurderes om eksamen kan avholdes ved andre studiesteder. I utgangspunktet må det være minimum ti kandidater ved annet studiested før eksamen ved annet studiested vurderes.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Kontinuasjonseksamen (ny/utsatt eksamen) består av en skriftlig skoleeksamen.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 29.04.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-2011 Innføring i kvantitativ analyse og statistikk 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart.
Undervisning Vår 2019
Første gang:se timeplan på nett
Nettbasert undervisning stip. Kristian Wærness