Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

HIS-3007 Lesing og skriving - fra introduksjonen av skrift til allmenn lese- og skriveferdighet - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet dekker hovedlinjer og viktige vendepunkter i historien om lesing og skriving i den vestlige verden, fra introduksjonen av skriftkultur fram til allmenn lese- og skriveferdighet på 1800-talet. Tidlige skriftformer blir belyst, og overgangen fra muntlig til skriftlig drøftet både teoretisk og gjennom empiriske studier. Den kronologiske hovedtyngden ligger på perioden fra 1500-tallet til 1800-tallet. Sentrale spørsmål er betydningen av trykkekunsten, reformasjon og opplysning, folkelesing og graden av lese- og skriveferdighet i tidlig-moderne tid, og overgangen til masselesing, romanhegemoni og demokratisert skriftkultur på 1800-talet. Emnet vil presentere ulike modeller for studiet av bokhistorie og vil ta opp teoretisk-metodiske problemstillinger, kildetyper og kildekritiske problemer. Emnet er særlig relevant for studenter i historie, religionsvitenskap, dokumentasjonsvitenskap og litteratur. Det supplerer HIF-3202 "Bokhistorie: fra codex til hypertekst" og kan kombineres med dette.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Opptakskrav

9371 - enkeltemner på masternivå

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Ferdigheter:

 Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsomfanget er ca. 25 timer fordelt på 12-13 dobbelttimer. Undervisningen blir gitt i seminar som består dels av forelesninger, dels av studentpresentasjoner, dels av felles diskusjon av forberedte problemstillinger. Emnet blir normalt gitt hvert vårsemester, og det kan bare avlegges ordinær eksamen i vårsemestrene.

Eksamen

Arbeidskrav: For å kunne melde seg til eksamen, må studentene ha bidratt med minst én muntlig presentasjon til ett av emnene i seminarserien.

Eksamen: Emnet avsluttes med at studentene skriver en 1-ukes hjemmeeksamen på ca. 10 sider over oppgitt emne. Oppgaven får karakter etter skalaen A-F, der F er stryk. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave utlevering 06.05.2019 innlevering 13.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Pensum foreligger ved semesterstart.
Undervisning Vår 2019
Forelesning f.aman. Sigrun Høgetveit Berg
prof. Narve Fulsås
f.bibl. Poul Henning Gustaf Hansen
Eksamen Eksamen: 1-ukes hjemmeeksamen uke 19 2019. Med forbehold om endring.