Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

KVE-0100 Grunnkurs i kvensk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Opptaktskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Innhold

Du vil lære å lese og selv produsere enkle tekster på kvensk, samt føre en enkel samtale på kvensk.

I tillegg vil du få en innføring i sentral kvensk morfologi og du vil lære deg de mest brukte verb- og nomenbøyningene og setningstypene samt tilegne deg et sentralt ordforråd på ca. 900 ord.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 - nettbaserte- og desentraliserte emner.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisninga vil foregå på kvensk med norsk som hjelpespråk. Hjemmeeksamen består av prøving i praktisk kvensk, og skal følgelig svares på kvensk. Våren 2019 vil samlingene arrangeres i Alta.

Undervisning

Undervisninga er både nettbasert og samlingsbasert.Våren 2019 vil samlingene arrangeres i Alta.

Det legges stor vekt på praktiske øvelser som innebærer kreativ bruk av språket. De muntlige øvelsene består gjerne av rollespill og fri fortelling. De skriftlige øvelsene innebærer at studentene skriver egne fortellinger.

Det skriftlige undervisningsmaterialet samt oppgavene, både obligatoriske og ikke-obligatoriske, vil bli lagt på nettet (Canvas).

Kvalitetssikring:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Én eller flere av oppgavene kan være gruppeoppgaver.

Eksamen består av:

Ved eksamen måles praktiske ferdigheter i skriftlig og muntlig kvensk

Vurderingsuttrykk:

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved beregning av den endelige karakteren teller den skriftlige eksamenen 2/3 og den muntlige 1/3.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Alle karaktergivende aktiviteter på tas på nytt ved utsatt prøve eller kontinuasjonseksamen. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Muntlig eksamen 04.06.2019;Hjemmeoppgave utlevering 06.05.2019 innlevering 10.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.