Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

FYS-1002 Elektromagnetisme - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for fysikk og teknologi

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

FYS-112 Elektromagnetisme 10 stp

Innhold

Emnet gir en generell introduksjon til elektriske og magnetiske fenomener der følgende temaer behandles: Elektrostatiske felt og potensiale, kondensator og kapasitans, dielektriske materialer, elektriske strøm og konduktivitet, Kirchhoffs lover, magnetiske felt, magnetiske materialer, Faradays lov, induksjon, impedanser og Maxwells likninger.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten Matematikk (R1+R2) eller Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.


Hva lærer du

Kunnskaper - Studenten kan:

Ferdigheter - Studenten kan:

Generell kompetanse - Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen kan være på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 50 timer Øvelser: 30 timer

Eksamen

En skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100 %.

Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F.

Kontinuasjonseksamen (§ 22): Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet.

Utsatt eksamen (§§ 17 og 21): Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Se angitte paragrafer i Forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet for mer informasjon.

Arbeidskrav: Tilgang til eksamen krever inntil 4 godkjente obligatoriske oppgaver. Tidligere godkjent arbeidskrav gir tilgang til eksamen.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 05.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.