Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

PSY-1512 Statistikk og metode II - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på profesjonsstudiet eller bachelorprogrammet i psykologi, og vil inngå som en obligatorisk del i begge studieprogrammene. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Psykometrisk metode er relevant for alle retninger innen psykologi som bruker målinger av individer; enten det handler om evner, personlighetstrekk, holdninger, selvvurderinger, motivasjon, forestillinger eller målsetninger. Vi fokuserer på konstruksjon, bruk, og vurdering av skalaer, samt på tolkning av forskningsresultater basert på slike målinger.

Emnet gir en innføring i faktoranalyse og introduserer kandidatene for sentrale begreper og metoder innen testpsykologi. Særlig begreper som reliabilitet, validitet og normering står sentralt. Dette kunnskapsgrunnlaget er avgjørende for å kunne utføre og fortolke kvalitetsmessig gode utredninger av både klinisk psykologisk/psykiatrisk og nevropsykologisk art. Innholdet gir også grunnlag for kritisk å vurdere og tilegne seg ny forskning innen testpsykologi.


Hva lærer du

Når emnet er fullført og bestått skal studenten ha fått følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det gis til sammen ca. 8 forelesninger (hver på to timer) fordelt på de ulike temaene som presenteres under emnets innhold. I tillegg arrangeres workshop med øvelsesoppgaver.

Eksamen

En 4-timers skriftlig skoleeksamen. Det gis bokstavkarakter fra A-F, der F er "ikke-bestått". Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren F tidlig i det påfølgende semester.  

Dato for eksamen

Skriftlig prøve 09.04.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Anbefalt litteratur med et totalt omfang på ca. 300 sider. Oppdatert liste vil foreligge før semesterstart våren 2018
Undervisning Vår 2019
Første oppmøte: se timeplan.
Forelesning prof. Joar Vittersø
f.aman. Susanne Elisabeth Wiking
workshop med øvelsesoppgaver prof. Joar Vittersø