Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

FIL-0702 Examen philosophicum, nettbasert - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet er organisert rundt fem tema: Mennesket, kunnskap, etikk, politikk og natursyn og vitenskap.

Kurset gir en innføring i filosofiske diskusjoner knyttet til menneskets natur og virksomhet, menneskelig kunnskap og kunnskapsproduksjon, grunnleggende spørsmål knyttet til moralsk og politisk aktivitet, vitenskapelig tenkning og ulike oppfatninger om naturen.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemestereet og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 - nettbaserte og desentaliserte emner.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat: 

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger (2 timer per uke) og arbeid i digitalt klasserom.

Utover grunnboka har studentene tilgang til innspilte forelesninger og et digitalt artikkelkompendium knyttet til pensum.

Studentene skal arbeide med ukentlige innleveringer, som består av individuelle arbeidsoppgaver. Det forutsettes høy grad av studentaktivitet og selvstendighet.

Undervisningen strekker seg gjennom hele semesteret.

Kvalitetssikring av emnet: Emnet evalueres en gang pr. programperiode, med sluttevaluering. Evalueringen foretas enten muntlig eller skriftlig. Evalueringen gjennomgås av faglærer og drøftes i programstyret.


Eksamen

Arbeidskrav: For å kunne framstille seg til eksamen må 6 av 9 undervisningsuker være besvart og godkjent. I tillegg skal en levere inn en prosjektbeskrivelse og ha hatt en veiledning i forbindelse med skriving av avsluttende hjemmeeksamen.

Eksamen/vurdering: Mappeevaluering som består av en digital hjemmeeksamen på 5 timer knyttet til hele pensum og en avsluttende hjemmeeksamen på 5 sider (2000 ord), knyttet til et av de valgte fordypningsemnene.

For å bestå eksamen må begge delene være bestått. Arbeidene vurderes sammen, og det vil bli gitt en samlet karakter.

Det benyttes en karakterskala som går fra A-F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått.

Det blir ikke avholdt kontinuasjonseksamen.


Dato for eksamen

Digital hjemmeeksamen utlevering 26.04.2019 innlevering 26.04.2019;Hjemmeoppgave innlevering 31.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

FIL-0704 Examen philosophicum, nettbasert med samlinger 10 stp

Pensum

400-500 sider

Anfinsen, R og Christensen E. (red.): Menneske, natur og samfunn. Universitetsforlaget 2013.

I tillegg kjem tekstar spesifikke for dei enkelte gruppene. Desse tekstane blir lagt ut på Fronter.

Undervisning Vår 2019
Nettbaserte grupper Første innlevering steg 1 : 8. februar, kl. 14.00

Gr.3: Campus, UiT - Pedagogikk - Alta Forbeholdt pedagogikk-studenter Alta

f.aman. Mathias Slåttholm Sagdahl
Gr.4: Campus, UiT prof. Steffen Borge
Gr 5: Campus, UiT prof. Petter Nafstad
Eksamen Eksamen vår 2019: 5-t.digital hjemmeeksamen: 26. april kl. 09-14 Innlevering semesteroppgave: 31.mai, kl. 14.00