Skriv ut Lukk vindu


 

Bygg, ingeniør - bachelor (y-vei)

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i ingeniørfag - Bygg
Opptakskrav:Godkjent og relevant fag- eller svennebrev fra det yrkesfaglige utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk, dvs. bestått Vg1 og Vg2, og minimum 2 års læretid i bedrift. Fag- eller svennebrev som bygger på 'Særløp', 'vekslingsmodellen' eller 'praksiskandidat' kan også godkjennes.
Søknadsfrist:1. desember
Søknadskode:4528

Beskrivelse av studiet

Januar (vårsemester) er valgt som studiestart for å rekruttere både nyutdannede fagarbeidere og fagarbeidere med kortere eller lengere yrkeserfaring. Mange avslutter lærlingperioden og får sitt fagbrev på høsten, og kan derfor søke seg rett inn på dette programmet. Første semester (vår) får du grunnleggende kompetanse i matematikk og fysikk, som er kunnskap du trenger for å gå videre med de ordinære ingeniørfagene.

UiT har også et ordinært opptak til bacheloringeniørprogrammet bygg i Mo i Rana med studiestart i august. Det er for de med fordypning realfag fra videregående skole eller forkurs. Dette opplegget kalles a-veien (for å skille det fra y-veien). Undervisningsopplegget for disse to gruppene kan samordnes gjennom en stor del av deres 3-årige studieperiode. Y-vei-løpet er også 3 år, og det avsluttes i et høstsemester. Det vil si at y-veien sitt 1. og 6. semester er spesielt for dem, og så vil deres 2.-5. semester og a-veien sitt 1.-4. semester i stor grad være likt, og de kan jobbe sammen som gruppe i et felles studentfaglig miljø på Campus Helgeland.

Den nære tilknytning instituttet har til næringsliv og offentlig forvaltning, gir deg gode muligheter for aktuelle og spennende prosjekt- og hovedoppgaver. Du får også kontakt med virksomheter gjennom gjesteforelesere og bedriftsbesøk.

Din yrkesfaglige bakgrunn gjør at du allerede vet mye om hvilken rolle bygg- og anleggssektoren spiller i utvikling av samfunnet vårt. Med både et fagbrev og en ingeniørutdanning i lomma, er du svært ettertraktet i arbeidsmarkedet!

På vårt studiested i Mo i Rana starter vi 2. uke i januar, og så avsluttes studiet med et høstsemester det 3. året.

Her er en nærmere beskrivelse av studieretningene studiet på Mo bygger på:

Konstruksjon og byggeteknikk

Er du interessert i hvordan bygninger dimensjoneres, konstrueres og føres opp, velger du denne studieretningen. Du vil hensynta klima og miljø ved å skape hus som er bærekraftige gjennom hele byggets levetid. Dette inkluderer hvordan bygningsmaterialene kan gjenvinnes og gjenbrukes. Du får også utfolde deg med digitaliserte støttesystemer i hele prosessen fra tegning, via konstruksjon, bygging og vedlikehold av bygningsmassen.

Anlegg og samfunnsteknikk

Er du interessert i utslippsfrie byggeplasser og vann og avløpssystemer som sikrer god helse og unngår forurensing? Er du også opptatt av hvordan veier, broer og tuneller bør bygges og vedlikeholdes, samtidig som hensynet til endringer i klima og miljø er ivaretatt? Norge står foran store investeringer i vei- og rørnett, så er du interessert i å bidra her, velger du studieretning for Anlegg og samfunnsteknikk.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) TEK-1519 Teknisk realfag - 20 stp.
2. sem. (vår) TEK-1508 Teknisk språkføring - 10 stp. TEK-1507 Matematikk 1 - 10 stp. TEK-1501 Statistikk - 5 stp. TEK-1520 Beregningsorientert programmering - 5 stp. TEK-1502 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder - 5 stp. TEK-1506 Teknisk tegning/DAK - 5 stp.
3. sem. (høst) BYG-2503 Mekanikk og Fluidmekanikk - 10 stp. TEK-1516 Matematikk 2 - 10 stp. TEK-1504 Fysikk - 5 stp. TEK-1505 Kjemi - 5 stp.
4. sem. (vår) BYG-2502 Grunnleggende byggfag - 10 stp. BYG-2601 Ingeniørgeologi og geoteknikk - 10 stp. BYG-2602 Statikk, dynamikk og konstruksjonslære - 10 stp.
5. sem. (høst) TEK-1518 Entreprenørskap, økonomi og organisasjon - 10 stp.
6. sem. (vår) BYG-2780 Bacheloroppgave bygg - 20 stp.

Hva lærer du?

Du får en utdanning som er anvendt, allsidig og bred innenfor bygg-ingeniørfaget, med en kombinasjon av tekniske fag, realfag, spesialiseringsfag, noe samfunnsfag og ulike valgfag. Prosjektering og dimensjonering med moderne dataverktøy er en integrert del av studiet. Du får også kompetanse i økonomi og ledelse.

Konstruksjons og byggteknikk

Med avanserte beregningsverktøyer lærer du hvordan bygg og anlegg skal konstrueres og bygges effektivt og etter gjeldende krav og regler. Riktige materialer må velges, og BIM-teknikken du lærer (Bygnings- Informasjons Modellering), demonstrerer hvordan hele prosessen fra tegning og konstruksjon, og helt frem til bygging og drift, er koblet sammen. Studieretningen fokuserer også på bærekraft og hvordan betong- og stålkonstruksjoner kan rehabiliteres og gjenvinnes.

Anlegg og samfunnsteknikk

Norge har stort behov for ny og forbedret infrastruktur som veg, bane, tunneler, vann og avløp. Du lærer også om arealplanlegging som er sentralt innen alle fagområder på bygg-studiet. Det samme gjelder kunnskap om vegteknologi og hvordan veger driftes og vedlikeholdes på best mulig måte. Rent vann og et avløp som naturen og samfunnet rundt oss tåler, er avgjørende for god helse og bærekraft, både i Norge og internasjonalt. Du får derfor en god fordypning i vann og avløpsteknikk.

Se nærmere beskrivelse av læringsutbytte i siste versjon av fagplane.


Undervisning og eksamen

Med relevant yrkesfag som utgangspunkt, y-vei, gir vi ut i fra en formal- og realkompetansevurdering y-vei søkere fritak for til sammen 3 emner/fag (30 studiepoeng) fra fagpakken til a-vei studiet. 20 studiepoeng er fritak for helt grunnleggende programemner, og 10 studiepoeng fra pakken av valgemner. Denne reduserte studiebelastningen fra a-vei programmet, bruker vi til å gi y-vei studentene en innføring i det de mangler av grunnleggende matematikk, fysikk og norsk i form av to spesielle y-vei emner (teknisk realfag og teknisk språkføring) med henholdsvis 20 og 10 studiepoeng fordelt over 1. og 2. semester.

Arbeidsformer

Det benyttes flere forskjellige arbeids- og undervisningsformer. Alle fagene er tilgjengelig på it`s learning (Learning Management System) på internett. De fleste fagene er basert på tradisjonell tavleundervisning. I tillegg kan nettstudenter delta i de forskjellige fag med digital tavleundervisning. Det finnes både individuelle øvingsoppgaver og laboratorieøvinger, og gruppearbeid.

Vurderingsformer

Gjennom studiet blir det benyttet ulike vurderingsformer i de ulike emnene, avhengig av det som er best egnet for hvert emne. Noen emner har obligatoriske øvinger og innlevering, individuell eller i gruppe, som enten er godkjent/ikke godkjent eller en del av endelig karakter. I de fleste emnene benyttes skriftlig individuell eksamen, i form av skoleeksamen eller hjemmeeksamen. Mappevurdering kan også benyttes i noen fag. Eller det benyttes kombinasjoner av forskjellige vurderingsformer.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Utveksling

UiT Norges Arktiske Universitet samarbeider med andre universiteter nasjonalt og internasjonalt. Dette gir muligheter for opphold for våre kandidater ved andre utdanningsinstitusjoner.

Jobbmuligheter

Som ingeniør utdannet ved UiTs bygglinje, har du enorme jobbmuligheter over hele landet. Dette inkluderer alle deler av bygg – og anleggsbransjen;

Som byggingeniør har du muligheter for jobb blant:

Til sammen består den samlede bygg- og anleggsnæringen av rundt 60.000 virksomheter i Norge med 250.000 ansatte, og omsetter for 600 milliarder kroner.

Studenter fra alle studieretninger er attraktive i jobbmarkedet og studiet gjennomføres og videreutvikles i nært samarbeid med dine mulige fremtidige arbeidsgivere. Dette kan være rådgivningsselskaper som Norconsult og Sweco, entreprenører som PEAB, Veidekke og Consto, leverandører av betong som HGB og Nordland Element. I tillegg vil du kunne jobbe hos byggherrer, eiendomsutviklere og eiere av infrastruktur som Statens Vegvesen, Forsvarsbygg og alle kommuner i vårt langstrakte land.

Linken under viser til virksomheter som kandidatene ved byggstudiet gjennomførte bacheloroppgaver for i 2019. Bedriftene er også eksempler på arbeidsgivere der mange ferdig utdannende kandidater fra byggstudiet er ansatt.

Partnere 2019 bacheloroppgaver

Videre studier

Studiet kvalifiserer til 2-årig påbygning til master i Teknologi/Sivilingeniør ved UiT i Narvik innen Bygg og Miljø med studieretningene:

Bachelorutdanningen gir også grunnlag for videre studier ved NTNU og andre universiteter.