Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

FIN-1016 Praktisk finsk 1 - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk i Bachelor i kvensk og finsk, studieretning finsk, men kan også tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir øvelse i praktisk finsk som fremmedspråk og er en videreføring av emnet FIN-0100. Emnet gir en god oversikt over finsk grammatikk. Studentene utvider sitt ordforråd og lærer å lese mer kompliserte tekster, og å skrive om og diskutere ulike tema. Man lærer å bruke normal sakprosastil og ikke-regionalt talespråk.

Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Anbefalte forkunnskaper: Innføringskurs i finsk FIN-0100 eller tilsvarende ferdigheter. Søknadskode: 5199 nettbaserte- og desentraliserte emner. Søkere som har finsk eller kvensk tilknytning og som søker om unntak fra kravet om generell studiekompetanse eller realkompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning §§ 3-5 må kunne dokumentere slik tilknytning med enten bestått finsk eller kvensk som første- eller andrespråk i videregående opplæring, eller vitnemål fra grunnskole der finsk eller kvensk er dokumentert som første- eller andrespråk. Søkerne skal i tillegg gjøre rede for sin motivasjon for å søke opptak til studiet, samt skrive en egenvurdering av sine kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre studiet.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper Studenten har:

Ferdigheter Studenten kan:

Kompetanse

Studenter når kompetanse i finsk som tilsvar nivå A2 i det europeiske rammeverket.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er finsk og norsk. Skriftlig eksamen består av oppgaver som utføres på finsk. Muntlig eksamen foregår på finsk.

Undervisning

Undervisningen består av fem tredagers samlinger og i tillegg ukentlig nettbasert undervisning via Canvas og lyd/bilde overføring. De arbeidsmåtene som vil bli benyttet er skriftlige og muntlige øvelser, forståelsesøvelser, tekstanalyser, diskusjon og rollespill. Studiet forutsetter jevnt arbeid gjennom hele semesteret. Studentene må også jobbe på egenhånd med oppgaveløsning, tekstlesning og lytteøvelser på nettet. Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: 

Eksamen består av:

Skriftlig eksamen tester praktisk ferdighet i skriftlig finsk og kunnskap om finsk grammatikk. Muntlig eksamen tester praktisk ferdighet i muntlig finsk. Det gis en samlet vurdering. Muntlig eksamen er justerende for skriftlig karakter, og det er mulig å justere opp eller ned med en karakter.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Ved karakteren F i den skriftlige delen, gis det ikke anledning til å ta en muntlig prøve.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt prøve i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen og utsatt prøve er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 27.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

FIN-1020 Praktisk finsk II 10 stp
Undervisning Vår 2019
Første samling: se timeplanen
Undervisning Samlinger i uke: 3, 7, 10, 13 , 17 og 20. I tillegg vil det være undervisning to ganger i uken som også kan følges via nett. Se timeplan på nett for nærmere detaljer.

f.aman. Daniel Howard Karvonen