Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

FSK-1121 Statistikk og metode for fiskeri- og havbruksvitenskap - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring i kvantitativ vitenskapelig metode og dens bruk i fiskeri- og havbruksfaglig forskning. Temaene omfatter: datainnsamling, dataanalyse og rapportering. Emnet gir innføring i statistiske grunnbegreper og hvordan de blir brukt. Det legges vekt på å avdekke sammenhenger mellom variabler, samt hypotesetesting. Emnet gir grunnleggende forståelse av lineær regresjonsanalyse, samt praktisk øvelse i å bruke statistisk programvare som R, Stata, SPSS eller Excel.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

 

Ha kunnskap om:

 

Ha ferdighet til å:

 

Ha generell kompetanse til å:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer og datalab.

Eksamen

Fire timers skriftlig eksamen (teller 100 %). Eksamen gis som Multiple Choice. Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.
Arbeidskrav: To obligatoriske øvelser må være bestått for å gå opp til eksamen.
Kontinuasjonseksamen: Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig skoleeksamen (teller 100 %)

Dato for eksamen

Skriftlig prøve 29.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2019
Første oppmøte: se timeplan
Forelesning forsker Nina Mikkelsen
f.aman. Signe Annie Sønvisen
Seminar f.aman. Signe Annie Sønvisen
Datalab forsker Nina Mikkelsen
f.aman. Signe Annie Sønvisen