Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

PED-1002 Pedagogisk refleksjon og praksis - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Obligatorisk for bachelor i pedagogikk. Emnet kan tas som enkeltemne

Innhold

Studentene skal ha solide kunnskaper om tilrettelegging av undervisning, det vil si innsikt i faktorer og prosesser som påvirker undervisning og undervisningsplanlegging og dermed studenters læring. Studentene skal videre ha ferdigheter knyttet til analyse av lære-, undervisnings-, opplærings- og virksomhetsplaner, det vil si funksjonelle analytiske redskaper (modellforståelse) som er relevante for plananalyse. Studentene skal kunne identifisere og reflektere over hva som begrunner ulike typer planverk, det vil si ha tverrgående kompetanse knyttet til planers prinsipielle og/eller ideologiske begrunnelse.

Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Hva lærer du

Læringsmål:

Studentene skal ved emnets slutt:

Kunnskap

Ferdigheter


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnets undervisnings- og læringsformer er såkalt studentaktive. I emnet vil studentaktivitet fremmes gjennom deltakelse i diskusjoner og ved fremlegg, innleveringer og vurderinger, i tillegg til ved arbeid on-line. Hovedpoenget er at studentene skal gjøre istedenfor å høre. Tanken er at de i så fall lærer bedre ¿ fordi de da lærer det de skal lære ved å gjøre det de skal lære.

Diskusjoner. Mye av undervisningsflaten kommer til å bestå av gruppearbeid i form av diskusjoner av ulike slag (miniatyr workshops).

Fremlegg. Studentene skal gjennomføre fremlegg i løpet av emnet, det vil si legge frem faglige poenger, oppfatninger, påstander og perspektiver for hverandre, både muntlig og skriftlig.

Innlevering. Siden emnets formål er at studentene skal kunne gi en skriftlig fremstilling, må studentene få øve på det å gi skriftlige fremstillinger av slike tema.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen er todelt og består av en hjemmeeksamen og en muntlig eksamen.
Hjemmeeksamen skal være på maks 2500 ord og over et oppgitt tema. Oppgaven skal skrives med linjeavstand 1,5, i Times New Roman og i 12 punkts font. Oppgaven skrives over en uke og vurderes i henhold til spesifikasjoner i sensorveiledning. Muntlig eksamen gjennomføres som en faglig samtale med utgangspunkt i den innleverte oppgaven. Kandidatene skal likevel også spørres om de delene av pensum som vedkommende ikke har benyttet i egen oppgave. Muntlig eksamen gir grunnlag for eventuell justering av karakteren på hjemmeeksamen.

Det gis bokstavkarakterer med en skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.
Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Pensum

Ca. 700 sider
Undervisning Vår 2019
Hjemmeeksamen: 11-25.april Muntlig: 6., 7. og 8. mai
Forelesning f.aman. Randi Hege Skjelmo
f.kons. Nina Merete Rebni
f.aman. Pål Anders Opdal
prof. Tone Audhild Skinningsrud