Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

SYP-3113 Barnesykepleiens funksjons- og ansvarsområde 2 - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er obligatorisk i master i sykepleie, studieretning barnesykepleie. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal gi inngående forståelse for det som er barnesykepleiefagets kjerneområde med fokus på klinisk pediatri, nyfødtmedisin, ungdomsmedisin, kreft hos barn, barns psykiske helse, intensivmedisin til barn, barnekirurgi, barneanestesi, avansert medisinsk utstyr.

Emnet vektlegger barnesykepleie som fag og yrkesutøvelse, kompetanse og fagutvikling.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, ferdighetstrening, simulering, basisgrupper, seminarer, selvstudium.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være bestått for å få adgang til eksamen:

Eksamen:

Individuell skriftlig hjemmeeksamen med gitt tema. Ved vurdering av eksamen benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått.

Ved ikke bestått gis det adgang til kontinuasjonseksamen.


Dato for eksamen

Skriftlig individuell hjemmeeksamen utlevering 23.04.2019 innlevering 26.04.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2019
Første gang: x
Undervisning f.aman. Inger Jorun Danielsen
f.lekt. Jorunn Tunby
hvd.bibl. Grete Overvåg
uni.lekt. Mariann Høyland