Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

KVI-3211 Arktiske motiver - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er valgfritt i mastergraden i kunsthistorie og kan tas som enkeltemne av studenter som kvalifiserer for opptak til mastergradsprogrammet i kunsthistorie.

Innhold

Emnet vil ha et bredt perspektiv på kunst knyttet til nordområdene/Arktis. Empirien vil omfatte billedkunst fra 1600-tallet til i dag, samt fotografi og andre nyere medier. Gjennom nærstudier av verk og prosjekter rettes fokus mot nordområdenes betydning og rolle for spørsmål om sammenhenger mellom kunst, samfunn og Arktis. Spørsmål om en arktisk ikonografi og historiografi vil bli tatt opp. Det samme gjelder diskusjoner om kunstens roller knyttet til begreper som representasjon, narrativitet, performativitet, appropriasjon, minne/monument, kjønn, identitet, økologi og utstilling.  Nordområdene/Arktis som arena for aktuelle nasjonale og globale samfunnsmessige utfordringer vil også stå sentralt.

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Bachelorgrad, eller tilsvarende utdanning, med fordypning (90 stp.) i kunstvitenskap. Av de 90 stp. må 60 stp. være fra 1000-nivå og 30 stp. fra 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i emnene som inngår i studieretningen i bachelorgradsprogrammet. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i faget som danner grunnlag for opptak.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

 Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet er nettbasert. Alle læringsaktiviteter vil foregå i Canvas:

Kvalitetssikring: Emnet sluttevalueres


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Aktiv deltagelse på minimum 4 nettmøter:

Arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av: Tre mappetekster á 4 sider/totalt 12 sider (utarbeidet med utgangspunkt i kommentarer til nettmøtene)  

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Mappeevaluering: 3 mappetekster á 4 sider innlevering 21.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2019
Semesteroppgave 21.05

Nettmøter Nettmøter 21.01., 04.02., 18.02., 18.03., 15.04. og 06.05.

uni.lekt. Hege Olaussen