Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

IGR1518 Matematikk 1 (3-semester) - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet er teoretisk. Emnet er forbeholdt studenter på studieprogrammet og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Del 1 - Matematikk forkurs:

-Aritmetikk og algebra - Mengdelære - Likninger og ulikheter - Trigonometri 1 - Funksjoner 1 - Grenseverdier og asymptoter - Derivasjon og funksjonsdrøfting - Vektorregning - Trigonometri 2 med derivasjon - Geometri - Eksponential - og logaritmefunksjoner med derivasjon - Funksjoner 2 med inverse funksjoner med derivasjon - Integrasjon

Del 2 - Fysikk forkurs

Rettlinjet bevegelse, Kraft og bevegelse, Mekanisk energi, Kraft og bevegelse i to dimensjoner, Statikk, Mekanikk i væsker og gasser, Termofysikk, Gasslovene

Del 3 - Matematikk 1

Vektorer i rommet. Skalarprodukt og vektorprodukt.
Komplekse tall.
Funksjoner av en variabel, grafer, grenseverdier og kontinuitet.
Derivasjon med anvendelser.
Integrasjon med anvendelser.
Første- og andreordens differensiallikninger med konstante koeffisienter.
Funksjoner av flere variable.
Partiell derivasjon, gradient og retningsderivert.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Del 1 og Del 2: Gjennom forkursdelen å gi kunnskaper i matematikk og fysikk som tilsvarer Forkurs i realfag for ingeniørutdanning.

Del 3: Matematikk 1 del

Kunnskaper og forståelse:
Kandidaten har opparbeidet et faglig grunnlag forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på. Kandidaten har grundig kunnskap innen kjerneområdene derivasjon, integrasjon, funksjoner av flere variable og vektoranalyse.

Ferdigheter:
Kandidaten har et relevant matematisk symbol- og formelapparat.
Kandidaten kan manipulere symboler og formler.
Kandidaten kan resonnere matematisk.
Kandidaten kan løse problemer ved analytiske metoder.
Kandidaten har god regneferdighet.
Kandidaten kan vurdere resultater fra matematiske beregninger.
Kandidaten kan forstå og bruke matematiske representasjoner.

Kompetanse:
Kandidaten har matematisk forståelse som kan gi grunnlag for livslang læring.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger med oppgaveregning.

Eksamen

Arbeidskrav

80 % oppmøte for Del 1, 2 og 3

Del 1:
Fire godkjente innleveringer for å få godkjent må innleveringene leveres innen fristen og minst 50% av besvarelsen må være rett.
Én to timers prøve etter tre uker.
Én femtimers juleprøve.

Del 2:
To godkjente innleveringer.
Én to timers prøve tre uker etter undervisningsstart i fysikk.
Én femtimers juleprøve.
Én sommerkursprøve avholdes i oktober og inneholder matematikk og fysikk fra del 1 og del 2.
Alle overnevnte prøver i del 1 og del 2 og sommerkursprøve må være bestått. Vurdering: A-F. F er ikke bestått.

Del 3
Tre godkjente innleveringer.
Sommerkurset regnes som gjennomført ved bestått sommerkursprøve og godkjente innleveringer for del 1 og del 2 som har frist innen 31. oktober.

Eksamen og vurdering:

Endelig karakter består 100 % resultatet fra én 5 timers skriftlig skoleeksamen. Vurdering: A-F. F er ikke bestått.

Ved stryk på ordinær og kontinuasjonseksamen, må arbeidskrav oppfylles på nytt ved neste emneavvikling.

Tillatte hjelpemidler til prøvene:
Godkjent kalkulator med tomt minne (i henhold til liste over godkjente/ikke godkjente kalkulatorer).
Én fritt valgt innbundet formelsamling.

Tillatte hjelpemidler til eksamen:
Godkjent kalkulator med tomt minne (i henhold til liste over godkjente/ikke godkjente kalkulatorer)
Én fritt valgt innbundet formelsamling.
På Eksamen del 3: Ett A4-ark med håndskrevne eller trykte notater (2 sider).

Kontinuasjonseksamen
Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
Tidspunkt for kontinuasjon publiseres særskilt.


Dato for eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen 21.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester) 10 stp

Pensum

Del 1. Sinus for ettårig forkurs, Oldervoll, Orskaug, Vaaje) (utgave 2016) Cosinus for ettårig forkurs (oppgavesamling), Oldervoll, Orskaug, Vaaje) Cappelen Damm (Utgave 2016)

Del 2 Fysikk Forkurs Edel og Viggo Storelvmo Gyldendal

Del 3 Calculus, A Complete Course. Adams & Essex:

Undervisning Vår 2019
Forelesning uni.lekt. Arlene Therese Hall