Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

IGR1601 Matematikk 2 - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for elektroteknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

MAT-1151 Matematikk 2 10 stp

Innhold

Modul 1

- Følger og rekker. Konvergens av følger og rekker.

- Potensrekker og Taylorrekker.

- Konvergens av positive rekker.

- Konvergens av alternerende rekker, absolutt og betinget konvergens.

- konvergensområde

- Anvendelser av Taylorrekker.

Modul 2

- Fourierrekker.

- Fourierrekker for like og odde periodiske funksjoner.

- Halvperiodiske utvidelser.

Modul 3

- Laplacetransformasjon

- Anvendelser av Laplacetransformasjon til differensiallikninger.

Modul 4

- Lineære likninssystemer. Gauss-Jordan eliminasjon.

- Matriser. Matrisemultiplikasjon og inverse matriser.

- Bruk av matriser på lineære likningssytemer.

- Determinanter. Anvendelser av determinanter.

- Egenverdier og egenvektorer


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag og 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Anbefalte forkunnskapskrav: Studenten bør ha kunnskap tilsvarende IGR1600


Hva lærer du

Læringsutbytte

Emnet skal gi kunnskap om matematikk som et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsning, samt danne grunnlaget for videre spesialisering i matematikk og naturvitenskap. Det skal bidra til å oppfylle kravet til grunnleggende kunnskaper innen matematikk og om hvordan matematikk integreres i ingeniørfaglig problemløsning.

Kunnskap

* Kandidaten har opparbeidet et faglig grunnlag og en forståelse i matematikk som andre emner, tekniske spesialiseringsemner og valgfrie emner kan bygge videre på.

* Kandidaten har gode kunnskaper innen matriser, determinanter, lineære likningssystemer, egenverdier og egenvektorer.

* Kandidaten har gode kunnskaper innen Laplacetransformasjoner.

* Kandidaten har gode kunnskaper innen tallfølger og potensrekker.

* Kandidaten har gode kunnskaper innen Fourierrekker.

* Kandidaten har kunnskap om grunnleggende sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser.

* Kandidaten har kunnskap om problemløsning og modellbygging som verktøy for å løse ingeniørproblemer.

Ferdigheter

* Kandidaten har et relevant matematisk symbol- og formel apparat.

* Kandidaten kan manipulere med symboler og formler.

* Kandidaten har god regneferdighet.

* Kandidaten kan bruke matematiske metoder.

* Kandidaten kan vurdere resultater fra matematiske beregninger.

* Kandidaten kan videreutvikle matematisk tenkning og resonering.

* Kandidaten kan forstå og bruke matematiske representasjoner.

* Kandidaten kan sette opp og løse matematiske problemer.

* Kandidaten kan formulere ingeniørfaglige problemer på matematisk form.

* Kandidaten kan identifisere sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser.

Generell kompetanse

* Kan kommunisere i, med og om matematikk.

* Kan forstå og anvende faglitteratur i matematikk.

* Kandidaten har matematisk forståelse som kan gi grunnlag for livslang læring.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og oppgavetrening.

Øvingstimer med obligatorisk oppmøte (tilpasset campus- og nettstudenter) - mer informasjon ved semesterstart.


Eksamen

Arbeidskrav

3 av 4 obligatoriske innleveringer må være godkjent.

Ved stryk på ordinær og kontinuasjonseksamen, må arbeidskrav oppfylles på nytt ved neste emneavvikling.

Eksamen og vurdering

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det tilbys kontinuasjonseksamen. Tidspunkt for denne publiseres særskilt.

Hjelpemidler til eksamen:

- Godkjent kalkulator med tomt minne (ihht. Liste over godkjente/ikke godkjente kalkulatorer).

- En fritt valgt innbundet formelsamling, uten egne notater.

- Et A4-ark med håndskrevne eller trykte notater (2-sidig).


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 29.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Adams & Essex: Calculus, A complete Course.