Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

ITE1860 Anleggs- og byggeteknikk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for bygg, energi og materialteknologi

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Innhold

- Fjellboring - Sprengningsteknikk; sprengstoffer, tennmidler, pallsprengning, kontursprengning, grøftesprengning, undervannssprengning - Tunneldriving, sikringsarbeider i tunnel; bolting og sprøytebetong - Rystelser fra sprengning, beregning av rystelser - Arbeidsmiljø; Offentlige lover og forskrifter vedrørende anleggsdrift - Maskiner og driftsmåter; grave- og lastemaskiner, transport, kapasiteter. - Drift av massetak og knuseproduksjon - Fjellhaller og kraftverkstunneler. 

Forskalings-, armerings- og betongarbeider. Byggeplassproduksjon. Hovedprinsipp for bygging av bruer, kaier og moloer.


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Hva lærer du

1) Kunnskaper Faget gir grunnleggende innføring i hovedemnene innen anleggsdrift og byggeteknikk med hovedvekt på fjellsprengning over (tomter og fjelltak), under bakken (tunneler og haller) og grunnleggende byggeteknikk og produksjon på byggeplasser. Forskalings-, armerings- og betongutførelse på byggeplass.

2) Ferdigheter Utarbeide sprengningsplaner og planer for betongarbeider på bygge- og anleggsplasser.  


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, øvinger og selvstudium.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

10 obligatoriske øvinger godkjent, seinest 3 uker før eksamen.

Vurdering

5 timers skriftlig eksamen som teller 100% av karakteren i faget. Karakter A-F, der F er ikke bestått. Alle skriftlige hjelpemidler og kalkulator tillatt på eksamen.  Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 24.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Statens vegvesen handbøker "Fjellbolting" og "Steinmaterialer"

- Orica Norway; "Produktkatalog"

- Forelesningsnotater/-kompendier og øvinger som ligger på it´s-learning.

Støttelitteratur

Steensgaard: Anleggsdrift og fjellarbeid. (Universitetsforlaget)

Handbok for utfører av bergsprengningsarbeid (2014) Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk

Tung bergsikring i undergrunnsanlegg, Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk, håndbok nr.05

Betong Regelverk, teknologi og utførelse (2015), Byggenæringens forlag

«Betongarbeid» (2014), Byggenæringens forlag

«Handbok (nr 07) for bestiller av bergsprengningsarbeid (2012) Norsk Forening for Fjellsprengningstek.

Modern bergsprengningsteknik (2007), Stig O. Olofsson

Tabeller og veiledende verdier for sprengning i dagen (nettside), Dyno Nobel/Orica Mining Services

Anleggsboka (2015), Byggesaken

Produksjon (2010), Byggenæringens forlag