Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

ITE1863 Anvendt Bergmekanikk og Ingeniørgeologi-Berg - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet innledes med en grunnleggende innføring i generell geologi og strukturgeologi. Deretter følger de to hovedmodulene Ingeniørgeologi-Berg og Anvendt Bergmekanikk, som undervises dels hver for seg, dels overlappende.


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniører.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag og 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Obligatoriske forkunnskapskrav: ITE1852 Mekanikk og Fluidmekanikk og IGR1600 Matematikk I, eller tilsvarende.


Obligatorisk forkunnskapskrav

IGR1600 Matematikk 1, ITE1852 Mekanikk og fluidmekanikkeller IGR1600 Matematikk 1, ITE1852 Mekanikk og fluidmekanikkeller IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), ITE1852 Mekanikk og fluidmekanikkeller IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), ITE1852 Mekanikk og fluidmekanikk

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

- Ha basiskunnskaper i generell geologi og strukturgeologi

- Ha kunnskap om bergarters og bergmassers mekaniske egenskaper og styrker, svakhetssoner, innvirkning av vann, spenningsforhold i bergmasser, hvordan spenningsforhold endres ved gruvedrift/åpning av bergrom og hvordan slike endringer påvirker stabiliteten.

- Ha forståelse av bergmekanikkens og ingeniørgeologiens betydning ved drift i berg.

- Kjenne til bergmekaniske målemetoder og ingeniørgeologiske undersøkelser

Ferdigheter:

- Kunne anvende tilegnede kunnskaper til å løse grunnleggende problemstillinger innenfor bergmekanikk og ingeniørgeologi-berg og begrunne sine valg.

- Kunne foreta grunnleggende prosjektering og foreta vurderinger på grunnleggende nivå av bergmassens kvalitet, spenningsfordeling og deformasjoner rundt bergrom og egnet bergsikring.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervises i vårsemesteret med gjennomsnittlig 6 timer pr. uke. Normalt antall undervisningstimer pr. uke er 6 timer, men enkelte uker kan timeantallet bli justert opp eller ned.

Eventuelle nettstudenter kan følge forelesningene via nettet - direkte eller i opptak, men må møte opp for feltbefaring(er)/praktiske øving(er).

Emnet undervises gjennom forelesninger og veiledning i forbindelse med øvinger og feltbefaring(er). Studentenes ferdigheter fremmes gjennom teoriøvinger, feltøving(er), og selvstudium.


Eksamen

Arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav:

Eksamen og vurdering

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet».

Eksamens- og vurderingsform: 5 timers skriftlig eksamen.

Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt, kalkulator uten internett tilgang er tillatt.

Vurderingsuttrykk: Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Kontinuasjonsadgang:


Dato for eksamen

Anvendt bergmekanikk 11.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

«Ingeniørgeologi-Berg grunnkurskompendium» av Bjørn Nilsen, 2016, NTNU, Inst. for geologi og bergteknikk.

«Bergmekanikk» - kompendium av Arne Myrvang, 2001, NTNU, Tapir akad. forlag.

Øvinger og forelesningsnotater.

Øvrig pensumlitteratur oppgis ved undervisningsstart.

Undervisning Vår 2019
Forelesning f.aman. Idunn Kjølle