Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

NOR-0100 Norsk språk, litteratur og kultur for internasjonale studenter - 30 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

I disiplinen dialektkunnskap gis et oversyn over norske dialekter og de viktigste målmerkene. I tilknytning til dette blir noen dialektprøver gjennomgått.

I grammatikk studerer en hovedtrekkene i norsk morfologi, ordlaging og syntaks. Semantiske og språkfunksjonelle aspekter kan òg bli trukket inn.

I syntaks arbeides det med funksjonsanalyse (tradisjonell analyse) og leddstillingsanalyse (feltanalyse). Studieobjektet er primært bokmål, men emnet skal også gi et visst innblikk i nynorsk.

I kulturkunnskap blir ulike emner knytta til norsk kultur, historie og samfunn presentert og diskutert.

I litteratur gis det ei oversikt over norsk litteraturhistorie fra 1814 og til i dag. Dessuten gis ei innføring i sjangerlære og trening i litterær analyse i forbindelse med gjennomgåelsen av de skjønnlitterære tekstene i pensum.

Praktisk norsk omfatter skriftlige og muntlige øvinger. I den muntlige delen legges det vekt på utvidelse av vokabular, bruk av idiomer/faste ord og uttrykk og korrekthet i grammatikk og uttale. Flere arbeidsformer benyttes, f.eks. uttaletrening og lytteøvelser, bl.a. i språklaboratorium, diktat, lytteøvinger, referat, samtale og diskusjon om tekster og emner som til dels er forberedt hjemme, intervju og studentforedrag.

I den skriftlige delen legges det vekt på å utvikle den skriftlige ferdigheten både når det gjelder tekstoppbygging, tekstbinding, grammatisk korrekthet, ordvalg og uttrykksmåte. Arbeidsformen som benyttes er først og fremst skriftlige øvinger/oppgaver i ulike sakprosasjangere. Oppgavene vil bli retta og kommentert.

I språkhistorie skal emnet gi kunnskap om den norske språksituasjonen i dag og de viktigste historiske forutsetningene for den. Det gis ei innføring i norsk språkhistorie med hovedvekt på språkutviklinga etter 1814.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studentene har kunnskaper om:

Ferdigheter:

Studentene kan:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet tilbys bare i vårsemesteret og har 14 undervisningstimer per uke i 13 uker. De 14 undervisningstimene er fordelt slik: - Grammatikk: 3 timer - Kulturkunnskap: 2 timer - Litteratur: 3 timer - Praktisk norsk muntlig: 2 timer - Praktisk norsk skriftlig: 2 timer - Språkhistorie/dialektkunnskap: 2 timer I tillegg til de 13 ukene med undervisning er det 3 undervisningsfrie uker. I de to første undervisningsfrie ukene skriver studentene obligatoriske hjemmeoppgaver (arbeidskravsoppgaver), 1 i språk og 1 i litteratur. Den siste undervisningsfrie uka skal være til repetisjon og selvstudium før skoleeksamen. Det legges opp til en dialogisk undervisningsform med samtaler og gruppearbeid, men også noen forelesninger.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Litteratur og språk:

Praktisk norsk muntlig:

Hver student skal:

Praktisk norsk skriftlig:

Eksamen består av:

 Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Det blir gitt en samlet karakter for den skrftlige og den muntlige delen, der den skriftlige delen teller 2/3 og den muntlige delen teller 1/3 av samlet karakter.

Ved stryk tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Både skriftlig og muntlig eksamen tas opp igjen. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gjennomført skriftlig eksamen og gyldig frafall til muntlig eksamen skal kun muntlig eksamen tas opp til utsatt eksamen. Ved gyldig frafall til skriftlig eksamen skal både skriftlig og muntlig eksamen tas opp til utsatt eksamen. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. august.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 31.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

NOR-0100 Norsk for fremmedspråklige studenter 20 stp

Pensum

Pensum NOR-0100 

SPRÅKHISTORIE OG DIALEKTKUNNSKAP:

Berge, Anne Lene og Rottem, Øystein, 2003: Spor. Teoribok VK I og VK II.

2. utgave. Oslo, Cappelen. ISBN 82-02-21898-5.

ss. 137-186, ss. 233¿256 og ss. 270-278.

I tillegg kommer et utvalg dialektprøver som vil bli delt ut av faglærer.

 

KULTURKUNNSKAP:

Et tekstutvalg på ca. 100 sider (artikler, folkediktning, sanger etc.).

En del av tekstene er trykt opp i:

NOR-0100: Norsk for internasjonale studenter. Tekster til pensum i kulturkunnskap våren 2018

Resten av tekstene vil bli delt ut av faglærer undervegs.

Undervisning Vår 2019
Første forelesning:
Forelesning uni.lekt. Odd Egil Johnsen
uni.lekt. Guro Reisæter
uni.lekt. Kirsten Elise Johannessen
f.kons. Kirsten Katharina Barton Holiman