Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

FSK-1120 Akvatisk biologi for fiskeri- og havbruksvitenskap - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring i marin økologi og fiskebiologi. Her gis grunnleggende kunnskap om kyst -og havområder, herunder interaksjoner mellom sentrale arter, forskjellige habitater og oseanografi.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne

Kunnskap:

 

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studenten kunne

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten kunne


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen omfatter forelesninger, seminarer, et dagstokt, lab, en fjære-ekskursjon og veiledning. Det legges vekt på studentaktiv læring. Seminarer er obligatoriske (80% oppmøte).

Seminarene vil kreve gode forberedelser og samarbeid mellom studentene. Seminarene vil bestå av å diskutere en problemstilling.


Eksamen

Skriftlig eksamen 4t. Ingen hjelpemidler. (Multiple choiche)

Arbeidskrav: a.    Deltagelse på seminar (80%) og tokt (100%) b.    Godkjent toktrapport

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang semesteret etter.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 06.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Pensum består av forelesninger, vitenskapelige artikler, toktkompendiet, toktrapporten, samt bøker og/eller bokkapitler.

Et toktkompendie og et algekompendie som blir delt ut i løpet av kurset.

 Pensum er hentet fra følgende sju bøker: (Sætre 2007; Rinde et al. 1998; Sakshaug et al. 2009; Bjørge et al. 2010; Hågvar 2010; Bakketeig et al. 2016, Farrell et al 2011).

 Bakketeig et. al.. 2017. Havforskningsrapporten 2017. Fisken og havet særnr 1-2017

Bjørge A, Fagerheim K-A, Lydersen C, Skern-Mauritzen M, Wiig Ø. 2010. Sjøens pattedyr 2010. Fisken og havet Særnummer 2-2010:95.

Hågvar EB. 2010. Det zoologiske mangfold. Oslo: Universitetsforlaget AS. 384 pages.

Rinde E, Bjørge A, Eggereide A, Tufteland G. 1998. Kystøkologi. Universitetsforlaget, Oslo, pp 215

Sakshaug E, Johnsen G, Kovacs K. 2009. Ecocystem Barents sea. Tapir Academic press, Trondheim, pp 587

Havforskningsrapporten 2017 (Bakketeig et al. 2017) kan lastes ned fra www.imr.no

Encyclopedia of fish physiology, Anthony P. Farrell, 2011 (fritt tilgjengelig som e-bok for UiT-studenter via UB

 Sætre (2007) Oseanografi

Havbunn og topografi

Temperatur og salt i havet

Havstrømmer

Tidevann

Kyststrøm og fjorder

 Rinde et al. (1998) Kystøkologi

Kap Økosystem kyst og hav. Side 15-39.

Kap Havstrømmer og plankton. Side 41-65

 Sakshaug et al. (2009) Ecosystem Barents Sea

Kap 1 Introduksjon. Side 9-23

Kap 2 Fysisk oseanografi (i nord). Side 33-49 + Box 2.7

Kap 7 Primærproduksjon (Primærproduksjon og iskanteffekter). 189-195 + Table 7-8

Kap 17 Sjøfugl. Side: 415-421, 433-440 og Box 17.10

 Bakketeig et al. (2017) Havforskningsrapporten 2017 (www.imr.no) Utvalgte deler.

 Hågvar (2010) Det zoologiske mangfold. (Sidehenvisninger fra 2. opplag)

Innledning 19-38

Svamper 65-69

Nesledyr 71-80

Flatormer 65-81

Rundormer 105-114

Bløtdyr 115-137

Leddormer 138-150

Leddyr 151-173

Inkl Sjøedderkopper221-222

Mosdyr 230

Pigghuder 231-240

Ryggstrengdyr 243-275

 Encyclopedia of fish physiology, Anthony P. Farrell, 2011

Utvalgte kapitler

 I tillegg blir følgende grupper nevnt fra Hågvar (2010):

 Ribbemaneter

og kolonimaneter Nevnes sammen med maneter 82

Slimormer finner disse på tokt 102

Armføttinger Finner på tokt 228

Pilorm Finner på tokt 241

 Støttelitteratur til kurset:

Moen F.E. & Svensen, E. 2008 (5. utgave). Dyreliv i havet. Kom forlag. 768 pp.

Sakshaug E, G Johnsen & K Kovacs 2009 Ecosystem Barents Sea. Tapir Academic Press. 587s.

Undervisning Vår 2019
Første oppmøte: se timeplan
Forelesning prof. Bjarne Landfald
f.aman. Ulf Ove Lindstrøm
forsker Richard Andre Ingebrigtsen
f.aman. Arve Lynghammar
Lab 1 forsker Richard Andre Ingebrigtsen
f.aman. Arve Lynghammar
Lab 2 forsker Richard Andre Ingebrigtsen
Tokt gr. 1 forsker Richard Andre Ingebrigtsen
f.aman. Arve Lynghammar
Tokt gr. 2 forsker Richard Andre Ingebrigtsen
f.aman. Arve Lynghammar
Tokt gr. 3 forsker Richard Andre Ingebrigtsen
f.aman. Arve Lynghammar