Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

FSK-2006 Geografiske informasjonssystemer for marin ressurs- og kystsoneforvaltning I - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap.

Innhold

Kartverktøy og kartlegging har i økende grad blitt et verktøy i marin ressurs- og områdeforvaltning. Kunnskap om bruk kart og geografiske informasjonssystemer blir derfor viktig for forskere og forvaltere innenfor dette feltet. Emnet introduserer studentene for bruk av geografiske informasjonssystem i fiskeri- og havbruksforvaltning og forskning. Emnet skal både gi studentene praktiske ferdigheter i bruk av GIS-verktøy, de vil videre bli presentert for noen av de metodiske, teoretiske, etiske og politiske problemstillingene som en økt bruk av GIS medfører. Emnet vil også gi innblikk i hvordan ulike forvaltningsetater bruker GIS.

Hva lærer du

Bruk av GIS blir stadig mer utbredt innen ressursforvaltning og er forvaltningsrelevant. Grunnleggende kjennskap til GIS vil derfor gi våre studenter direkte relevant og anvendbar kunnskap.

Studentene skal:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten

Ferdigheter:

Kandidaten

Kompetanse:

Kandidaten


Undervisnings- og eksamensspråk

Forelesningene vil foregå på engelsk.

Undervisning

Forelesinger, praktiske øvelser på pc-lab.

Eksamen

En hjemmeeksamen og en muntlig eksamen. Størrelsen på hjemmeeksamen skal normalt være på 15 maskinskrevne A4-sider (linjeavstand 1,5). Hjemmeeksamen må bestås før kandidaten får avlegge muntlig eksamen. Det gis en samlet karakter til slutt. Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått.

Arbeidskrav: 
Undervisningen er delt inn i 4 tematiske bolker, der hver del avsluttes med en selvstendig arbeidsoppgave, som skal innleveres og godkjennes før eksamen.

Kontinuasjonseksamen:
Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Kontinuasjonseksamen består av hjemmeeksamen og muntlig eksamen.


Dato for eksamen

Muntlig 06.06.2019;Hjemmeeksamen utlevering 02.05.2019 innlevering 16.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Pensumlisten er foreløpig, endelig revidert pensumliste vil foreligge ved kursstart

Litteratur:

Øvrig litteratur og nettressurser (ikke pensum, men nyttige):

Undervisning Vår 2019
Første gang: se timeplan
Forelesning stip. Kari Elida Eriksen
f.aman. Keshav Prasad Paudel
Seminar f.aman. Keshav Prasad Paudel
Laboratorieøvelse stip. Kari Elida Eriksen
f.aman. Keshav Prasad Paudel
Første gang: se timeplan