Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

SOA-3004 Minoritet, identitet og grenser - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Dette er et valgemne for masterstudenter i sosialantroplogi og kan inngå i andre samfunnsvitenskapelige masterprogram.

Kan tas som enkeltemne.

Emnet undervises intensivt i januar og februar.

Emnet tilbys med forbehold om at minimum 3 studenter registrerer seg for emnet.


Innhold

Emnet tar for seg tilnærminger til sosiokulturelle fellesskap og forskjelligheter i moderne samfunn. Teorier om forholdet mellom personlig og sosial identitet i minoritetsgrupper og subkulturer blir vektlagt, likeledes forholdet mellom minoritet og majoritet i nasjonal og global sammenheng.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Bachelorgrad i sosialantropologi eller tilsvarende.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

- ha oversikt over faghistoriske kontekster for bruk av identitetsbegrepet

- ha kunnskaper om alternative tilnærminger til sosiokulturelle felleskaper og forskjelligheter i moderne samfunn

Ferdigheter:

- kunne være kritisk til anvendelse av analytiske begreper og perspektiver

- kunne skille mellom analytisk og empirisk argumentasjon

Kompetanse:

- kunne identifisere og drøfte grunnlagstematikker knyttet til komparasjon

- kunne overføre teoretiske innsikter til utvalgte og nye empiriske forskningsfelter


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning på norsk eller engelsk.

Eksamensspråk er norsk, svensk, dansk eller engelsk.


Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer på til sammen 10 dobbeltimer.

Eksamen

EKSAMEN:

Karaktergivende eksamen består av en hjemmeoppgave (essay) på ca.3500 ord (ca.10 sider) som skrives over oppgitt tema.

Karakterskala fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Sensur blir offentliggjort i StudentWeb senest tre uker etter eksamensdato.

KONTINUASJONSEKSAMEN:

Det arrangeres kontinueringseksamen ved karakteren F.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave utlevering 21.02.2019 innlevering 28.02.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2019
Forelesning Første forelesning - se timeplan.

forsker Bente Sundsvold
Eksamen Hjemmeeksamen: utlevering 21. februar klokken 09.00, innlevering 28. februar innen klokken 14.00