Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

HEL-6316 Videreutdanning i foreldreveiledning (3-12 år) De Utrolige Årene - 30 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Etter-og videreutdanningsemne på masternivå.

Innhold

I videreutdanningen vektlegges trening med fokus på utvikling av ferdigheter som gruppeleder. Dette omfatter evne til å danne gode relasjoner med foreldrene/foresatte, lede gruppediskusjoner på en inkluderende og lærerik måte, bruk av programmenes ulike elementer som videovignetter og bruk av rollespill og praktiske øvelser, samt forståelse av programmenes teori og arbeidsmodeller. Dette er viktige elementer i den samarbeidende stilen som kjennetegner De Utrolige Årenes terapeutiske holdning. Etter endt utdanning er kandidatene kvalifiserte til å drive egne foreldregrupper for foreldre/foresatte som har barn i risiko for, med begynnende eller utviklede atferdsproblemer.

Denne opplæringen skjer gjennom praktisk gjennomføring av grupper, veiledning med basis i videoopptak fra gruppedrift, samt bruk av programmenes redskap for å sikre metodeintegritet, som for eksempel ulike typer sjekklister. Innføring i kunnskapsgrunnlaget for DUÅs arbeidsmodeller vil delvis bli integrert i veiledningen omkring gruppedrift, og delvis bli organisert som undervisning i forbindelse med samlingene.


Søknadsfrist

15. oktober 2018

Opptakskrav

Opptakskravet er fullført bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 80 studiepoeng i helse-, sosial- eller pedagogiske fag. Det stilles krav til minimum 50 % stilling innenfor relevant tjeneste i kommunen eller spesialisthelsetjenesten. I tillegg må det enkelte arbeidssted inngå implementeringsavtale med De Utrolige Årenes (DUÅs) hovedkontor ved RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet før det gis adgang til videreutdanningen. Dette for å sikre at organisasjonene som ønsker å tilby programmene er kvalifisert og klare til implementering i henhold til de krav som stilles i søknadsskjema om implementering av DUÅs gruppetilbud.

"Avtale for samarbeid mellom arbeidsgiver, student og studiested under utdanning", vil bli sendt ut til studenten sammen med tilbud om studieplass, og må fylles ut og sendes til: De utrolige Årene, RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet, 9037 Tromsø.


Hva lærer du

KUNNSKAP:

FERDIGHETER:

KOMPETANSE:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Engelsk og skandinavisk kan forekomme.

Undervisning

Videreutdanningen går over 3 semestre og gir 30 studiepoeng med en tidsnormering på ca. 900 timer inkludert før- og etterarbeid til samlingene, gjennomføring av selve foreldregruppene, mottatt veiledning og andre arbeidskrav.

Første semester: 4-dagers workshop. Oppstart av egen foreldregruppe. 3 veiledninger med DUÅ-veileder inkludert videoopptak fra egen praksis og sjekkliste for metodeintegritet. 1 veiledning med DUÅ-mentor. Problemstillinger/utfordringer fra egen praksis/foreldregruppe.

Andre semester: 3-dagers teoretisk fagsamling. Oppstart av ny foreldregruppe. 3 veiledninger med DUÅ-veileder inkludert videoopptak fra egen praksis og sjekkliste for metodeintegritet. 1 veiledning med DUÅ-mentor. Problemstillinger/utfordringer fra egen praksis/foreldregruppe.

Tredje semester: 3-dagers workshop. Oppstart ny foreldregruppe. 3 veiledninger med DUÅ-veileder inkludert videoopptak fra egen praksis og sjekkliste for metodeintegritet. 2 veiledninger med DUÅ-mentor. Problemstillinger/utfordringer fra egen praksis/foreldregruppe.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan gjennomføres:

Det er mulighet for å delta på nye veiledninger for å oppnå tilstrekkelig timetall dersom gyldige grunner til fravær er dokumentert.

Dersom studenten mister muligheten til å gjennomføre foreldregrupper kan studenten ikke fortsette studiet første semester. Studenten må da avbryte studiet og eventuelt søke nytt opptak året etter. Dersom muligheten til å gjennomføre foreldregrupper faller bort andre og/eller tredje semester kan studenten søke permisjon.

Det vil være mulig å søke fritak fra workshop første semester eller tredje semester. Dette vil gjelde for gruppeledere som allerede har deltatt på tilsvarende workshop, og har hatt foreldregrupper under veiledning av mentor eller DUÅ-veileder. I søknaden må det fremkomme når workshop ble gjennomført, erfaring som gruppeleder i etterkant av opplæringen samt hvilken veileder/mentor som har gitt veiledning. Søknad om fritak vil bli vurdert individuelt. Studenten må likevel møte til første dags samling på studiet.

 

 

Eksamen:

Et fullstendig videoopptak av hvordan kandidaten har ledet og jobbet med et gruppemøte i sin helhet med tilhørende sjekkliste og refleksjonsskjema til videopptaket, vil vurderes til bestått/ikke bestått.

Ved ikke bestått eksamen tilbys det kontinuasjonseksamen. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet.


Pensum

Pensum vil foreligge i god tid før semesterstart.
Undervisning Vår 2019
Samling Tromsø 2. sem. uni.lekt. Merete Aasheim
f.aman. Sturla Fossum
sr.konsul. Andrea Jennerwein
f.aman. Frode Adolfsen
Bjørn Brunborg
Siri Gammelsæter