Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

JUR-3901 Masteroppgave stor - 60 stp


Ansvarlig fakultet

Det juridiske fakultet

Emnetype

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid forbeholdt studenter som er tatt opp på studiet Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø.

Emnebeskrivelsen må se i sammenheng med Studieplan for graden Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, Fagplan for femte avdeling ved masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø vedtatt 22.2.2012 og Reglementet for den valgfrie delen av masterstudiet i rettsvitenskap.


Innhold

Emnet inngår i femårig master i rettsvitenskap ved UiT og bygger videre på de kunnskaper og ferdigheter studentene har tilegnet seg gjennom studiet, herunder ved skriftlige arbeider som semesteroppgave, hjemmeeksamen og praksisrapporten, samt metodiske kunnskaper og ferdigheter.

Masteroppgaven skal gi studentene trening i bearbeidelse og fremstilling av større juridiske eller delvis juridiske problemstillinger, basert på en selvstendig analyse av tema og kildemateriale.

Masteroppgaven skal i tillegg gi studentene en faglig fordypning i et særskilt emne. Ved stor masteroppgave tilegner studentene seg større metodisk forståelse, faglig fordypning og selvstendighet enn ved liten masteroppgave.

Når studentene gjør bruk av tilbudet om veiledning under arbeidet med masteroppgaven, vil de også gis trening i å skulle forholde seg til en tidsplan med flere innleveringsfrister før endelig innlevering. Når masteroppgaven skrives som en gruppeavhandling, gis studentene også trening i gruppearbeid.


Opptakskrav

Oppmelding forutsetter bestått tredje avdeling master i rettsvitenskap, jf. Reglement for den valgfrie delen av masterstudiet i rettsvitenskap (reglementet) § 11 nr. 3. Fakultet kan gi utenlandske studenter og kandidater som i studieøyemed oppholder seg ved Det juridiske fakultet adgang til å få bedømt en masteroppgave, jf reglementet § 24 nr. 1.

Obligatorisk forkunnskapskrav

JUR-2502 3. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve, JUR-2503 3. avdeling master. Skoleeksameneller JUR-2502 3. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve, JUR-2503 3. avdeling master. Skoleeksameneller JUR-2502 3. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve, JUR-2503 3. avdeling master. Skoleeksameneller JUR-2502 3. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve, JUR-2503 3. avdeling master. Skoleeksamen

Hva lærer du

Kunnskap

 

Etter bestått masteroppgave har studenten:

 

 

 

Ferdigheter

 

Etter bestått masteroppgave kan studenten:

 

 

 

 

Generell kompetanse

 

Etter bestått masteroppgave kan studenten:

 


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket på det obligatoriske innføringskurset er norsk.

Undervisning

Studentene må gjennomføre et obligatorisk innføringskurs som gir en innføring i skriving av større arbeider og vitenskapelig tenkning, jf reglementet § 17 nr. 1. Kurset består av både forelesninger og seminarundervisning. Studentene gis videre tilbud om veiledning under arbeidet med masteroppgaven, jf reglementet § 18.

Eksamen

Reglene for masteroppgaver fremgår av reglement for valgfri del kapittel 3.

Det obligatoriske innføringskurset har ingen egen eksamen. Masteroppgaven skal leveres inn til den nærmere angitte fristen. Vurderingsuttrykket er karakterskalaen A-F, med F som ikke bestått. Kandidater som fremstiller seg til eksamen i emnet og blir bedømt til karakteren F, har rett til å kontinuere, jf. Forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø § 22.

Fakultetet kan godkjenne at en masteroppgave blir levert på et annet språk enn norsk, jf. reglementet for valgfri del § 24 nr. 2.

Arbeidskrav:

Deltakelse på innføringskurset er et vilkår for å levere masteroppgave til bedømmelse. Fritak fra deltakelse på innføringskurset kan bare gis i særlige tilfeller, og etter skriftlig søknad til fakultetet, jf. reglement for valgfri del § 17 nr. 3.


Pensum

Pensum for JUR-3901 og JUR-3902 (masteroppgaver):

 

Undervisning Vår 2019
Obligatorisk undervisning prof. Dag Michalsen