Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

SIK-1501 Beredskapslogistikk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Grunnleggende organisasjonsteori (effektiv samhandling). Grunnleggende logistikk, inklusiv effektivitet i logistikkprosesser og humanitær logistikk/logistikk i unntakstilstand. Logistikk i beredskapsarbeid i nordområdene, med vekt på det internasjonale perspektivet og samhandling mellom ulike organisasjoner. Det legges opp litteratur for videre studier.

Hva lærer du

Kandidaten skal etter å ha gjennomgått dette emnet kunne demonstrere sitt læringsutbytte på følgende måter:

Kunnskap og forståelse:

Kunnskap og forståelse om logistikk og hvordan kommersielle, offentlige og frivillige organisasjoner samarbeider i internasjonalt beredskapsarbeid på logistikkområdet.

Ferdigheter:

Kunne anvende kunnskap om logistikk og internorganisatorisk samarbeid og kunne reflektere kritisk over egen praksis.

Kompetanse:

Kunne formidle kunnskap om samarbeid i internasjonalt beredskapsarbeid på logistikkområdet og være i stand til å analysere, bedømme og diskutere et slikt samarbeid i en faglig sammenheng. Være i stand til på egen hånd å kunne tilegne seg økt innsikt innen fagområdet.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, supplerende nettundervisning, gjesteforelesninger, virksomhetspresentasjoner og obligatoriske arbeidskrav.

Eksamen

Arbeidskrav: To obligatoriske arbeidskrav. Arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan gå opp til vurdering.

Eksamen: Individuell skriftlig 4-timers skoleeksamen. Eksamensbesvarelsene gis karakter A-F hvor A er best og F er stryk. Eksamen gjennomføres normalt ved Norges brannskole på Fjelldal.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.

Kontinuasjonseksamen gjennomføres normalt i Harstad.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 14.01.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BIB1002 Beredskapslogistikk 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i Canvas ved semesterstart. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no