Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

SYP-3102 Kliniske praksisstudier 1 - Anestesisykepleie - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er obligatorisk ved Master i sykepleie, studieretning  anestesisykepleie, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Gjennom veiledet praksis skal studentene bli kjent med anestesisykepleierens funksjons og arbeidsområde.

I første del av kliniske studier er hovedfokuset det generelle innen anestesisykepleie, og hovedfokus er pasienter klassifisert som ASA 1 og 2 med arbeidsområder:

Studentene skal oppøve godt handlag og etterstrebe en ryddig og oversiktlig arbeidsplass. Studentene skal bruke sine kunnskaper i både den naturvitenskapelige og humanistiske kunnskapstradisjon til å planlegge og gjennomføre anestesiologisk virksomhet og sykepleie. I veiledet praksis og ferdighetstrening legges det vekt på at studentene skal vise respekt overfor pasienter og medstudenter.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 

Ferdigheter

Generell kompetanse

Studenten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Veiledet klinisk praksis, ferdighetstrening, læringslogg, veiledningsforum, selvstudium og ev. simulering.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være bestått for å få sluttvurdering:

Individuell skriftlig oppgave med utgangspunkt i studentens kliniske praksis, 1000 ord (+/- 10 %).  Studenten skal gi en presentasjon av en erfaring fra praksis og reflektere over sentrale momenter i erfaringen i forhold til spesialsykepleien. Det stilles krav til bruk av relevant forskning. 

Eksamen:

Det gjøres en samlet vurdering av studentens prestasjon i praksis ut fra tilfredsstillende grad av oppnådd læringsutbytte for emnet. Arbeidskrav og krav om tilstedeværelse må være godkjent. Ved vurdering av praksis benyttes karakterskalaen bestått og ikke bestått.

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i praksisemner. Ikke bestått klinisk studier medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull.


Pensum

Anbefalt litteratur